Tohtorikoulutettavan tehtävä, psykologian ala

Kasvatustieteiden tiedekunta

 

Tehtävä: Määräaikainentohtorikoulutettavan työsuhde psykologian alalle

 

Ajalle: 1.11.2017- 31.8.2021

 

Suomen Akatemian rahoittamaan nelivuotiseen projektiin ”How Early Psychosocial Environment Affects Compassion: A 31-years Long Prospective Cohort Study on the Development of Dispositional Compassion” palkataan tohtorikoulutettava 1.11.2017 alkaen. Projektissa tutkitaan myötätunnon kehityksen taustalla olevia varhaisia lapsuusiän tekijöitä sekä sitä, kuinka geenit muovaavat psykososiaalisten tekijöiden yhteyttä aikuisiän myötätuntoon. Projektissa tutkitaan myös myötätunnon ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä. Tutkimus on osa populaatiopohjaista LASERI-pitkittäistutkimusta, johon osallistui tutkimuksen käynnistyessä, vuonna 1980, yli 3500 lasta ja nuorta eri puolilta Suomea. Osallistujia on sittemmin seurattu useissa jatkotutkimuksissa 31 vuoden ajan.

Projektiin palkattavan tutkijan tehtävänä on tutkia tutkimussuunnitelmassa määriteltyjä kysymyksiä hyödyntäen laajaa monitieteistä kvantitatiivista pitkittäisaineistoa. Tutkija analysoi aineistoa vaativilla pitkittäisaineistoon soveltuvilla tilastollisilla menetelmillä (esim. monitasomallinnus). Osatutkimukset julkaistaan tasokkaissa kansainvälisissä referoiduissa journaaleissa englannin kielellä. Tutkija kirjoittaa artikkelit yhdessä projektin vetäjän ja projektin yhteistyökumppaneiden kanssa ja esittelee tutkimuksen tuloksia kansainvälisissä konferensseissa.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ihmistieteiden tutkintoa, jatkotutkintovaiheen aloitusta sekä näyttöä projektia tukevista tutkijavalmiuksista. Lisäksi edellytetään erinomaista englannin kielitaitoa ja kokemusta kansainvälisten tutkimusartikkelien kirjoittamisesta ja julkaisemisesta korkeatasoisissa kansainvälisissä vertaisarvioiduissa psykologian alan lehdissä. Tutkijalta edellytetään lisäksi edistyneiden pitkittäisaineistoon soveltuvien tilastollisten menetelmien hallintaa ja perehtyneisyyttä projektissa käytettävään aineistoon (laseri-aineisto) sekä projektin sisällöllisiin aihepiireihin, kuten persoonallisuus- ja kehityspsykologiaan mukaan lukien persoonallisuuden pitkittäiskehitys yli kehityksellisten transitioiden. Erityisesti edellytetään perehtyneisyyttä Cloningerin persoonallisuusmalliin ja myötätuntoon psykologisena ilmiönä.

Palkattavalla tutkijalla tulee olla kyky hankkia nopeasti kattava kokonaiskuva erityisiin tutkimuskysymyksiin liittyvistä aihepiireistä ja kyky hahmottaa mitkä ovat olennaisia tutkimuskysymyksiä. Tärkeitä edellytyksiä ovat myös esim. julkaisujen tuottamistahdilla osoitettu tuottavuus ja nopea eteneminen, jotka samalla heijastavat tehokkuutta ja kykyä nopeaan oppimiseen ja itsenäiseen ajatteluun. Projektilla on laajat monitieteiset ja kansainväliset yhteistyöverkostot, joten hakijalta edellytetään erinomaista yhteistyökykyä ja joustavuutta.

Tehtävä sijoittuu Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Kasvatuksen arvot aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit -tutkimusyksikköön. Valittavan henkilön tutkimuksen edellytetään integroituvan tiedekunnan keskeisiin tutkimusaloihin.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus -ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoille 2 - 4. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Hakemukset liitteineen pyydetään jättämään sähköiseeen järjestelmään viimeistään 9.10.2017.

Hakemukseen tulee liittää (erikseen mainittujen liitteiden lisäksi) vapaamuotoinen hakemus, jossa hakija perustelee mielenkiintonsa ja pätevyytensä tehtävään.

Hakemuksen liitteet:

  1. Lyhyt ansioluettelo,  korkeintaan 4 sivua (curriculum vitae).
  2. Lista julkaisuista Julkaisuluettelo ryhmiteltynä seuraavasti: (1) artikkelit kansainvälisissä aikakauslehdissä, joissa on referee-käytäntö; (2) muut julkaisut
  3. Lyhyt seloste täytettävänä olevan tehtävän kannalta merkittävistä tutkimusansioista  

 Lisätiedot: professori Mirka Hintsanen, 050 569 5243, mirka.hintsanen(at)oulu.fiTäytä hakemus
 
Takaisin