Tutkijatohtori tai projektitutkija, Kerttu Saalasti instituutti

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutti hakee määräaikaiseen työsuhteeseen Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE:en

TUTKIJATOHTORIA tai PROJEKTITUTKIJAA

Mikroyritysten kasvun ja toimintaedellytysten edistämiseksi sekä tiedostamattomien rakenteellisten esteiden poistamiseksi tarvitaan lisää tietoa ja tekoja. Suomen yrityksistä noin 95 % on alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. Vuosina 2001-2015 lähes 49 % yritysten nettotyöpaikkalisäyksestä syntyi mikroyrityksiin.

Tehtävä on osa Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamaa EAKR –rahoitteista Mikroyritysten kasvualusta –hanketta ja Luovat ratkaisut –hanketta; Siihen liittyy tehtäviä myös muissa tutkimusryhmän hankkeissa.

Mikroyritysten kasvualusta -hankkeessa kehitetään tutkimukseen perustuvaa osaamista yritysten kasvun edistämiseksi ja yrittämisen esteiden purkamiseksi. Oulun Eteläisen uudessa osaamisstrategiassa yhteisenä päämääränä on muodostaa mikroyritysten menestymistä uudella tavalla tukeva kasvualusta, joka toimii kansallisena mallina muille alueille. Kevään 2018 aikana viimeistellään vuonna 2017 perustetun Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE:n (https://www.microentre.fi/) toiminta- ja rahoitussuunnitelma ja otetaan se käyttöön yhteistyössä mukana olevien toimijoiden kanssa. (1) MicroENTRE koordinoi nopeasti laajenevaa mikroyritysten kasvu- ja vientikokeiluverkostoa (ydinryhmätoimintaa). (2) MicroENTRE tarjoaa mikroyritysten ehdoilla niiden kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä tutkimus-, kehitys- ja koulutuspalveluja. (3) MicroENTRE tekee kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus-, kehitys- ja koulutusavauksia, jotka nostavat mikroyrittäjyysosaamisen uudelle tasolle Suomessa ja Euroopassa. Keskus tukee mikroyritysten toimintaedellytyksiä ja katalysoi uutta kasvua ja kansainvälisiä yrityksiä mikroyritysten joukosta. Keskus muodostaa pohjoissuomalaisten mikroyritysten pitkäjänteiselle kehittämiselle vahvan yhteisen alustan ja levittää oppimiskokemukset kansallisesti ja kansainvälisesti.

Luovat ratkaisut –hanke on osa Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE:n toimintaa päätavoitteena toteuttaa erityisesti luovien alojen yrittäjien ja yritysten henkilöstön koulutuskokonaisuus, joka edistää ko. alojen kaupallistamis- ja liiketoimintaosaamista. Hankkeen kautta edistetään luovien alojen yritystoimintaa. Koulutusten sisältöjä sovelletaan välittömästi kokeiluina osallistujayrityksissä. Kokeilujen toteuttamisessa uutta on yhteiskehittäminen, missä vähintään kaksi yritystä toimii yhdessä hankehenkilöstön kanssa. Kokeilut dokumentoidaan ja niissä saadut tulokset levitetään laajempaan tietoisuuteen ja käyttöön. Koulutuskokonaisuus toteutetaan ottamalla huomioon harvaan asutun alueen erityispiirteet hyödyntämällä virtuaalisuutta (etäopetus) ja yhteiskehittämistä. Tavoitteena on saada osallistujat toteuttamaan osana koulutuskokonaisuutta kaupallistamis- ja liiketoimintaosaamista soveltavia kokeiluja luovien alojen rajapinnoilla ja verkostoissa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on levittää hyviä kokemuksia verkostossa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa (tutkijatohtorilta väitöstutkimusta), tutkimusnäyttöjä, julkaisukokemusta, erinomaista englanninkielen hallintaa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Arvostamme itsenäistä työotetta, kehittämisaktiivisuutta ja kokemusta projektiluonteisesta työskentelystä. Yrittäjyyden ja/tai yrittäjyystutkimuksen tuntemus, sekä näytöt tutkimusrahoituksen hankinnasta katsotaan eduksi. Lisäksi hakemamme henkilö on työskentelytavaltaan liiketoiminta- ja asiakaslähtöinen tekijä, joka haluaa oppia uutta ja näkee mahdollisuuksia ennemmin kuin esteitä. Henkilö kykenee toimimaan paineen alla, on innostava ja energinen sekä toimii joustavasti erilaisissa tilanteissa. Pääasiallisena työskentelyalueena on Pohjois-Pohjanmaan eteläosa. Työaika vaihtelee ja asiakaskohtaamiset painottuvat ilta-aikaan.

Määräaikainen työsuhde alkaa sopimuksen mukaan helmikuussa 2018 ja kestää alkuvaiheessa vuoden 2018 loppuun. Työsuhde voi jatkua riippuen tutkimusryhmän tutkimushankeportfoliosta ja rahoitustilanteesta. Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Projektitutkijan tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasoille 8-9. Tutkijatohtorin tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoille 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätiedot:

tutkimusjohtaja Matti Muhos, matti.muhos@oulu.fi, p. 0400407590
johtaja Ville Isoherranen, ville.isoherranen@oulu.fi, p. 0503478900

Hakemus liitteineen (CV, julkaisuluettelo) pyydetään jättämään sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 21.1.2018.Täytä hakemus
 
Takaisin