Erityispedagogiikan yliopisto-opettajan määräaikainen työsuhde (1 vuosi)

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee 16 000 opiskelijaa ja noin 3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia ovat laaja monitieteisyys ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja tutkimuslaitoksiin.

Oulun yliopistossa on haettavana seuraava tehtävä:

Erityispedagogiikan yliopisto-opettajan määräaikainen työsuhde (1 vuosi)

Yliopisto-opettajan tehtävään edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää opetustaitoa. Erityisesti arvostetaan laajaa tehtäväalueen osaamista, pedagogista koulutusta, taitoa tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti. Yliopisto-opettajan tehtäviin kuuluu vuosittain sovittavan työsuunnitelman puitteissa opetus- ja ohjaustyö erityispedagogiikan teema-alueilla. Hakijan ansioksi luetaan perehtyneisyys oppimisvaikeuksien alueella sekä kiinnostus tutkimukseen. Tohtorintutkinto katsotaan erityiseksi eduksi. Kyseinen työtehtävä pitää sisällään erityispedagogiikan avoimen yliopisto-opetuksen koordinaattorin työn sekä erikseen sovitun määrän erityispedagogiikan opetusta.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä olla rakentavassa vuorovaikutuksessa eri tahojen kanssa, organisaatiokykyä ja tarkkuutta, koska toimitaan usealla paikkakunnalla olevien opiskelijaryhmien kanssa. Lisäksi tehtävän hoitaminen edellyttää kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytetöitä sekä opetusharjoitteluita.

Palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 4-5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävä pyritään täyttämään 1.8.2018-31.7.2019. Yliopisto-opettaja noudattaa 1624 tunnin kokonaistyöaikaa.

Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Oulun yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Opetus englannin kielellä on myös mahdollista, mutta erinomainen suomen kielen taito on tässä tehtävässä välttämätön. Hakijoiden englannin kielen taitoon kiinnitetään myös huomiota.

Hakemus pyydetään lähettämään liitteineen sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 31.7.2018.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo (korkeintaan 5 sivua sisältäen julkaisuluettelon neljältä viime vuodelta) sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen. Opetustaidon arvioimiseksi hakijoita pyydetään liittämään hakemukseen opetusansioita esittelevä opetusportfolio (max 5 sivua). Opetustaito arvioidaan portfolion ja mahdollisen opetusnäytteen perusteella. Portfoliossa tai selvityksessä toivotaan noudatettavaksi liitteen mukaista jäsennystä. Lisäksi hakijoita pyydetään liittämään hakemukseen lyhyt kuvaus tähänastisesta tutkimustoiminnasta.

Lisätietoja:professori Marjatta Takala p. 050-4671194, marjatta.takala(at)oulu.fi tai nykyinen koordinaattori Helena Miettunen helena.miettunen(at)oulu.fi, tai henkilöstöpäällikkö Kimmo Spets p. 0294 4838, kimmo.spets(at)oulu.fi


LIITE:

Opetusportfolion sisältöjäsennys:

1. Opetusajattelu ja luonnehdinta itsestä opettajana

- opetusta ohjaava tausta-ajattelu, opetuksen henkilökohtainen tausta-ajatus; miten tämä näkyy opetustyössä? Kuvailu itsestä opettajan ja opetustyön tekijänä.

2. Opetustyössä saavutettu käytännön kokemus ja opetuksen kehittäminen

3. Oppimateriaalin tuottaminen ja käyttö

4. Oman opetusosaamisen ylläpitäminen

5. Opetuksesta saatu palaute (opiskelija-arviot, vertaisarviot, palkinnot ja hyväksytyt opetusnäytteet)                                              

6. Opetuksen kehittämisen visio

- tekijä kertoo lyhyesti suunnitelmistaan oman opetuksen ja opetustyön kehittämiseksi lähitulevaisuudessa, esim. suhteessa laitoksen opetusohjelmaan

 
Päivitetty 17.7.2018 ja 18.7.2018

 Täytä hakemus
 
Takaisin