Projektipäällikkö, kasvatustieteiden tiedekunta


Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta etsii projektipäällikköä määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.9.2018 -31.12.2020 (osa-aikainen 50%) Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittamaan Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa – asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot -hankkeeseen.
 
Hankekuvaus
 
Hankkeen tavoitteena on uudistaa pedagogiikkaa ja työelämäyhteistyötä koulutuksessa. Työelämäpedagogiikalla tarkoitetaan toimintatapoja ja pedagogisia menetelmiä, välineitä, prosesseja tai malleja, joissa joko toimitaan yhteistyössä työelämän kanssa tai joissa kehitetään työelämätaitoja. Hanke toteutetaan 10 yliopiston ja 6 ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja sitä koordinoi Jyväskylän yliopisto.
 
Hanke jakaantuu erillisiin työpaketteihin, joista projektipäällikön vastuulla on ”Työelämänäkökulma opetussuunnitelmissa”. Työelämänäkökulmaa ja nopeutettua tutkinnon valmistumista kehitetään tässä työpaketissa kahdella teemalla: 1) opetussuunnitelman työelämänäkökulma ja 2) työelämään integroitu tehostettu opinnäytetyöprosessi. Työpaketissa avataan ovet uraväylille jo opintojen alkuvaiheesta lähtien. Työelämärelevanssi otetaan huomioon niin opetussuunnitelman, opetusmenetelmien, opintojaksosisältöjen kuin opinnäytetyön tasolla. Projektin päätavoitteena on tuottaa toimivien työelämäkäytänteiden sekä tehokkaan opiskelupolun ja opinnäytetyön malleja.
 
Tehtävän kuvaus

Osa-aikaisen Projektipäällikön päätehtäviin kuuluvat:
1) Työpaketin 4. ”Työelämänäkökulma opetussuunnitelmissa” hallinnointi ja koordinointi, johon sisältyy kartoitusvaihe, pilotoinnit kymmenessä korkeakoulussa sekä pilotointien arviointi ja mallien tuottaminen. Uusia malleja ovat alumni-, OPS-, opinnäytetyö- ja digitaalinen osaamismerkkimalli.
2) Työpaketti 3: ”Digivälineet ja oppimisanalytiikka työelämässä ja uraohjauksessa” –osion toteuttaminen yhteistyössä siitä vastaavien toimijoiden kanssa.
3) Tutkimus- ja julkaisutoiminta
4) Budjetista vastaaminen ja hankkeen tulosten raportointi ja viestintä.

 
Työn vaatimukset

Tehtävä edellyttää kasvatusalan maisterin- tai tohtorintutkintoa, ammattikorkeakoulujen, yliopistojen koulutusohjelmien sekä työelämän tuntemusta, kykyä toimia monitieteisissä asiantuntijaverkostoissa, pedagogista pätevyyttä, tutkimus- ja julkaisuosaamista, perehtyneisyyttä digitaaliseen osaamismerkkijärjestelmään sekä digitaalisten teknologioiden käyttöön. Eduksi katsotaan aiempi kokemus projektipäällikön toimesta ja opetusalan kehittämishankkeista.
 
Palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasolle 9-10. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.
 
Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo (curriculum vitae), sekä muut asiakirjat, jotka hakijan mielestä voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen.

Tehtävää haetaan 19.8.2018 mennessä yliopiston sähköisen hakujärjestelmän kautta ja se pyritään täyttämään 1.9.2018 mennessä.


Lisätietoja antaa: Yliopistotukija Pirkko Siklander, pirkko.siklander(at)oulu.fi p. 050 4356 347

 

Apply for the job
 
Go back