Tohtorikoulutettava, varhaiskasvatus

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, jossa työskentelee 15 000 opiskelijaa ja noin 3000 työntekijää. Yliopiston vahvuuksia ovat laaja monitieteisyys ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä tiiviit yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja tutkimuslaitoksiin.

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa on haettavana seuraava tehtävä:

TOHTORIKOULUTETTAVA, hankkeeseen ”Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa”

Tehtävä on määräaikainen 1.9.2019-31.8.2020.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa - hankkeen tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen teoriaa ja käytännön toteuttamisen malleja. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2018 – 31.8.2021 valtakunnallisena yliopistojen välisenä yhteistyönä. Helsingin yliopisto koordinoi hanketta. Yhteistyötahoina ovat mukana Oulun ja Itä-Suomen yliopistot.

Monikulttuuristuminen ja varhaiskasvatukseen tulevien lasten katsomusten laajeneva kirjo tuovat varhaiskasvatuksen katsomuskasvatukseen uusia haasteita. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma (VASU 2016) sekä äskettäin päivitetty katsomuskasvatusta koskeva lainsäädäntö tuovat esiin katsomuskasvatuksen merkityksen tämän päivän varhaiskasvatuksessa. Samanaikaisesti varhaiskasvatuksen kentällä on epävarmuutta siitä, miten katsomuskasvatusta tulisi toteuttaa.

Helsingin yliopistolla on aloitettu hankkeen ensimmäinen vaihe, jossa varhaiskasvattajat ja opiskelijat kehittävät katsomuksellisia oppimiskokonaisuuksia. Oulussa hankkeeseen palkattavan tohtorinkoulutettavan tehtävänä on liittää tutkimuksensa Helsingissä aloitettuun prosessiin ja tutkia ainakin yhtä seuraavista osa-alueista katsomuskasvatukseen liittyen: a) katsomuskasvatukseen liittyvä varhaiskasvatuksen toimijoiden yhteistyö (katsomusyhteisöt, kaupunki), b) katsomuskasvatuksen oppimisympäristöt päiväkodin ulkopuolella c) katsomuskasvatukseen liittyvä opettajainkoulutuksen ja -pedagogiikan kehittäminen. 

Tohtorinkoulutettavan tehtäviin kuuluvat hankkeeseen liittyvän oman väitöskirjatyön aloittaminen ainakin yhdellä artikkelilla, aineiston hankinta, analysointi ja raportointi hankkeen aikana. Tavoitteena on yhden, mieluummin kahden artikkelin kirjoittaminen yhdessä hankkeen toimijoiden kanssa. Tehtäviin sisältyy myös yhteistyö hankkeen toimijoiden Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen hankkeen toimijoiden kanssa, ja hankkeessa järjestettävien koulutusten, kehittämispilottien toteutukseen osallistuminen.

Työn vaatimukset

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, jatkotutkintovaiheen aloittamista sekä näyttöä projektia tukevista tutkijan valmiuksista. Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatukseen liittyvä kentän tuntemus ja aiempi kokemus varhaiskasvatuksen ja/tai opetusalan kehittämishankkeista katsotaan eduksi. Tehtävän hoitaminen yhteistyössä hankeverkoston kanssa edellyttää hyviä yhteistyötaitoja ja joustavuutta. Tehtävä voidaan täyttää 100 % työajalla tai myös osa-aikaiseksi sovittavalla %-osuudella välillä 40-100%. Ilmoita hakemuksessasi, millaista osuutta tehtävän hoitoon toivot.

Palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus-ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 2-4. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakemukseen tulee liittää (erikseen mainittujen liitteiden lisäksi) vapaamuotoinen hakemus, jossa hakija perustelee mielenkiintonsa ja pätevyytensä tehtävään. Hakemuksen liitteet:

  1. Lyhyt ansioluettelo, korkeintaan 4 sivua (curriculum vitae).
  2. Julkaisuluettelo ryhmiteltynä seuraavasti: (1) artikkelit kansainvälisissä aikakauslehdissä, joissa on referee-käytäntö; (2) muut julkaisut
  3. Lyhyt seloste täytettävänä olevan tehtävän kannalta merkittävästä työkokemuksesta ja/tai tutkimusansioista 

 Tehtävää haetaan 25.4.2019 mennessä sähköisesti.

Lisätietoja: Hankkeen Oulun yliopiston projektipäällikkö Juha Mikkonen, juha.t.mikkonen(at)oulu.fi (0294 483854), tai Outi Ylitapio-Mäntylä, outi.ylitapio-mantyla(at)oulu.fi (0294 483632). Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla.Täytä hakemus
 
Takaisin