8 tutkijatohtorin tehtävää

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 000 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa on haettavana 8 tutkijatohtorin työsuhteista tehtävää

Itä-Suomen yliopisto vastaa maailmanlaajuisiin haasteisiin korkeatasoisella ja tieteidenvälisellä tutkimuksella ja koulutuksella. Näin rakennamme vastuullista ja kestävää tulevaisuutta. Strateginen tutkimuksemme keskittyy neljään profiilialueeseen: Ikääntyminen, elintavat ja terveys, Ympäristön muutos ja luonnonvarojen kestävä käyttö, Kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat, sekä Moninaistuva oppiminen ja vuorovaikutus.  

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan toimintojen lähtökohta on tieteidenvälisyys. Tarkastelemme ja tutkimme yhteiskuntaa ja ympäristöä sekä niiden välisiä suhteita eri tieteiden näkökulmasta. Tiedekuntamme on poikkeuksellisen laaja-alainen sisältäen humanistisia tieteitä, kauppatieteitä, luonnontieteitä, oikeustieteitä, terveystieteitä ja yhteiskuntatieteitä. Näin ratkaisemme osaltamme moniäänisesti paikallisia, alueellisia ja globaalejakin kysymyksiä sekä rakennamme kestävää tulevaisuutta ottamalla huomioon talouden ja ympäristön näkökulmat. Tiedekunnassa on noin 4 400 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 480 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 325. Tiedekuntamme kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin ja tutkimusyhteisöihin. https://www.uef.fi/fi/yhteiskuntatieteiden-ja-kauppatieteiden-tiedekunta

Itä-Suomen yliopiston strategisesti merkittävien tutkimusyhteisöjen (Research Communities, RC) tutkimus on kansainvälistä, tieteellisesti korkeatasoista ja tuottaa tieteidenvälistä tutkittua tietoa ja ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin. Tutkimusyhteisöjen tekemä tutkimus luo pohjaa myös perus- ja jatkotutkintokoulutukselle.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa tehtävä tutkimus kytkeytyy kahdeksaan monitieteiseen tutkimusyhteisöön. Näitä ovat:

Hakijan tutkimuksen tulee liittyä tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen jollakin edellä mainituista tutkimusalueista. Tehtäviin valitaan tieteellisesti kyvykkäimmät ja parhaiten soveltuvat henkilöt. Tutkijatohtorin ensisijainen tehtävä on hakijan esittämän tutkimussuunnitelman mukainen mukainen tutkimustyö osana tutkimusyhteisöä. Tutkijatohtori vastaa ja osallistuu tutkimushankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen tutkimusyhteisössä, ja häneltä edellytetään aktiivista ja tuloksellista kansainvälistä julkaisutoimintaa. Lisäksi tutkijatohtori osallistuu oman alansa opinnäytetöiden ohjaamiseen sekä oman erityisalansa opetukseen. 

Tutkijatohtorilta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa (johtosääntö 31 §). Tohtorintutkinto voi olla suoritettu enintään viisi (5) vuotta ennen tehtävän alkamista 1.1.2021 (tutkintotodistus tulee olla päivätty 1.1.2016 - 31.12.2020). Vain erityisistä syistä (äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaa, varusmies- tai siviilipalvelus) huomioidaan myös hakija, jonka tutkinnon suorittamisesta on kulunut enemmän kuin viisi (5) vuotta. Jos hakija vetoaa edellä mainittuihin syihin, on hänen selvitettävä ne hakemuksessaan. 

Hakijalta edellytetään tohtorin tutkinnon jälkeistä liikkuvuutta (työskentelyä tohtorin tutkinnon jälkeen jossakin muussa tutkimusympäristössä kuin missä tutkinto on suoritettu) tai konkreettista suunnitelmaa liikkuvuudesta tutkijatohtorin tehtäväkaudella. Tutkimusympäristöllä tarkoitetaan paikallista tutkimusyhteisöä tai -ryhmää, jossa tutkija työskentelee. Liikkuvuusedellytys täyttyy automaattisesti niiden hakijoiden kohdalla, jotka suunnittelevat siirtyvänsä uuteen tutkimusympäristöön hakemalla tätä tutkijatohtorin paikkaa Itä-Suomen yliopistossa. Hakijan tulee hakemuksessaan (tutkimussuunnitelma) esittää jo tapahtunut liikkuvuus tai suunnitelmansa liikkuvuudesta. Suunniteltuun liikkuvuuteen tulee liittää kutsu vastaanottavasta yliopistosta tai tutkimusympäristöstä. Suomen Akatemian ohje: https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/hae-rahoitusta/nain-haet-rahoitusta/ohjehakemisto/liikkuvuus-akatemiatutkijat-ja-tutkijatohtorit/

Hakijalta edellytetään näyttöjä korkeatasoisesta tieteellisestä tutkimuksesta ja kansainvälisestä julkaisutoiminnasta. Hakijalle katsotaan eduksi kansainvälinen tutkimusyhteistyö ja kokemus kansainvälisestä tutkijavaihdosta. Hakijat arvioidaan tutkimussuunnitelman sekä tieteellisen pätevyyden ja kelpoisuuden perusteella. Hakemusten arvioinnissa käytetään arviointilomaketta, joka löytyy http://www.uef.fi/fi/uef/avoimet-tyopaikat/liitteet --> Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. 

Tutkijatohtorin tehtävät täytetään kolmeksi vuodeksi 1.1.2021 alkaen (tai sopimuksen mukaan). Työ on aloitettava viimeistään 1.6.2021. Tutkijatohtorin tehtävään otetaan aina määräajaksi (johtosääntö 31 §). 


Tutkijatohtorin tehtävä sijoittuu yliopistojen palkkausjärjestelmässä opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 5 (2967,84 euroa). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.  

Hakemukseen tulee liittää:
- ansioluettelo (http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli)

- julkaisuluettelo (https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/)
- kopio tohtorintutkintotodistuksesta
- tutkimussuunnitelma (maksimissaan 5 sivua)
- kopiot kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista

Ansioluettelo, julkaisuluettelo ja tutkimussuunnitelma suositellaan toimittamaan englannin kielellä.

Lisäksi hakijan tulee esittää hakemuksessaan se tutkimusyhteisö (RC), johon hänen tutkimuksensa kohdentuu sekä yhdyshenkilö/ohjaaja RC:ssa.

Lisätietoja: Varadekaani Tommi Laukkanen (puh. +358 29 445 5160, tommi.laukkanen@uef.fi), ja hakumenettelyn osalta henkilöstösuunnittelija Airi Leppänen (puh.+358 29 445 5171, airi.leppanen@uef.fi) ja johtava hallintopäällikkö Ulla Hurskainen (puh. +358 29 445 8100, ulla.hurskainen@uef.fi).

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Hakemus tulee jättää viimeistään 4.11.2020 sähköisellä hakulomakkeella.