Kliininen opettaja, ravitsemusterapia

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille.  Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 680. http://www.uef.fi/fi/ttdk

Haettavana on

Kliinisen opettajan (ravitsemusterapia) tehtävä, lääketieteen laitos, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Kuopion kampus 

Itä Suomen yliopiston lääketieteen laitokselle, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemuksen yksikköön haetaan ravitsemusterapian kliinistä opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työnkuva koostuu ravitsemustieteen opintojaksojen suunnittelusta ja opettamisesta (mukaan lukien jaksojen vastuutehtävät joillain jaksoilla) sekä opinnäytetöiden ohjauksesta. Tehtävään kuuluu tutkimustyötä, tutkimusrahoituksen hankkiminen mukaan lukien, sekä kliinistä työtä KYSissä.

Kliinisen opettajan palvelussuhteeseen valittavalla tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto. Erityisestä syystä kliiniseksi opettajaksi voidaan valita erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin tutkinnon suorittanut taikka erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin oikeudet omaava. Lisäksi kliinisellä opettajalla tulee olla hyvä opetustaito. Kliinisen opettajan tehtävään voidaan ottaa toistaiseksi tai määräajaksi (johtosääntö 31§).

Edellytyksenä alan tohtorin tutkinto, ravitsemusterapeutin pätevyys sekä opetuskokemus kliinisen ravitsemustieteen opetuksesta ja alan tutkimustyö. Opetuskokemus, kokemus kliinisestä työstä ja dosentuuri ravitsemustieteen alalla katsotaan eduksi. Aktiivinen tutkimustyö kuuluu tehtävänkuvaan.

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan linjauksen mukaisesti viideksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi tiedekunnan opetustehtäviin valittavien tulee antaa opetusnäyte, jos he eivät ole sitä aiemmin antaneet tai eivät ole suorittaneet pedagogisia opintoja (vähintään 5 op).

Tehtävään vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella 770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Tiedekunnan dekaani voi myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin.

Tehtävä täytetään 1.1.2021 lukien toistaiseksi.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 6 (3 460,91 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Lisätietoja: Professori Ursula Schwab, 029 445 4528, ursula.schwab@uef.fi ja hakumenettelyn osalta osastosihteeri Sonja Rissanen, 029 445 4520, sonja.rissanen@uef.fi 

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
- ansioluettelo (http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli)
- julkaisuluettelo (https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/)
- opetusansioiden portfolio (terveystieteiden tiedekunnan ohjeen mukaisesti: www.uef.fi/fi/uef/avoimet-tyopaikat/liitteet)
- motivaatiokirje

- kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksesta
- todistus/lausunto opetusnäytteen antamisesta


Hakemus tulee jättää viimeistään 29.10.2020 sähköisellä hakulomakkeella.