Yliopisto-opettaja, terveystieteet

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille. Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 680. http://www.uef.fi/fi/ttdk

Haettavana on

Yliopisto-opettajan (terveystieteet) tehtävä, lääketieteen laitos, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Kuopion kampus 


Itä Suomen yliopiston lääketieteen laitokselle, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikköön haetaan terveystieteiden yliopisto-opettajaa. Tehtävä täytetään neljäksi vuodeksi. Työnkuva koostuu kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön opintojaksojen koordinoinnista, suunnittelusta ja opettamisesta.  

Yliopisto-opettajan tulee olla soveltuvan ylemmän yliopistotutkinnon suorittanut henkilö, jolla on hyvä käytännön perehtyneisyys opetustehtävien alaan ja hyvä opetustaito (johtosääntö 31 §).

Tehtävään vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella 770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Tiedekunnan dekaani voi myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin.

Edellytyksenä tehtävän menestykselliseksi hoitamiseksi on ylempi yliopistotutkinto soveltuvalta alalta, opetuskokemus yliopisto-opetuksesta sekä kokemus yliopisto-opetuksen koordinoinnista. Tohtorin tutkinto katsotaan eduksi.

Tehtävä täytetään määräajalle 1.1.2021 - 31.12.2024. Määräaikaisuuden perusteena on avoimen yliopisto-opetuksen ja ristiinopiskelun rakenteellinen kehittäminen ja siihen liittyvä tehtävien mahdollinen uudelleen organisointi.


Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 4 - 5 (2563,09 - 2967,84 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja:
professori Pekka Mäntyselkä, 029 445 4063, pekka.mantyselka@uef.fi; professori Ursula Schwab, 029 445 4528, ursula.schwab@uef.fi, ja hakumenettelyn osalta osastosihteeri Sonja Rissanen, 029 445 4520, sonja.rissanen@uef.fi

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
- ansioluettelo (http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli)
- julkaisuluettelo (https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/)

- opetusansioiden portfolio (terveystieteiden tiedekunnan ohjeen mukaisesti: www.uef.fi/fi/uef/avoimet-tyopaikat/liitteet)
- motivaatiokirje
- kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista

Hakemus tulee jättää viimeistään 29.10.2020 sähköisellä hakulomakkeella.