Yliopistonlehtori, palvelujohtaminen

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston kahdella kampuksella Joensuussa ja Kuopiossa. Tiedekunnassa koulutetaan ammattilaisia ja asiantuntijoita historia- ja maantieteiden, kauppatieteiden, oikeustieteiden, yhteiskuntatieteiden sekä sosiaali- ja terveysjohtamisen aloille. Tiedekunnassa tehtävä tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 4 300 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 aktiivista jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on noin 300. www.uef.fi/yhka

Haettavana on

Yliopistonlehtorin (palvelujohtaminen) tehtävä, kauppatieteiden laitos, Joensuun kampus

Haemme Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitokselle joukkoomme innostunutta osaajaa Palvelujohtamisen suuntautumisalueelle. Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitos toimii sekä Joensuun että Kuopion kampuksilla. Tehtävän sijoituspaikkana on Joensuun kampus. Joensuun kampuksella annettava koulutus tapahtuu kauppatieteiden yhteisessä kandidaattiohjelmassa ja oppiainekohtaisissa maisteriohjelmissa. 

Yliopistonlehtorin tehtävänä on toteuttaa ja edistää palvelujohtamisen tutkimusta ja oppiaineen tarpeeseen perustuen antaa tutkimusperustaista opetusta johtamissubstanssin näkökulmasta palvelujohtamisen pääaineessa kaikilla tasoilla, ohjata kandidaatin tutkielmia ja pro gradu -tutkielmia sekä osallistua laitoksen yhteisökulttuureja käsittelevän hankkeen toimintaan. Lisäksi tehtävään valittava osallistuu myös laitoksen muuhun toimintaan.

Hakijan opetuksen ja tutkimuksen edellytetään suuntautuvan johtamiseen, johtajuuteen ja organisaatioihin, minkä lisäksi olemme tehneet rohkeasti avauksia myös uusille relevanteille, mutta vielä vähemmän tutkituille alueille kuten osuustoiminta ja sen johtaminen.

Tehtävään valittavalta edellytetään osallistumista hanketoimintaan, kansallisen ja kansainvälisen tutkimusrahoituksen hankintaan sekä kansainvälisiin tutkimusverkostoihin.

Yliopistonlehtorin palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittanut, ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito (johtosääntö 31§). Tohtorin tutkinnon tulee olla johtamisen alalta. Lisäksi edellytetään näyttöjä aiemmasta alueen tutkimuksesta sekä aiempaa kokemusta yliopistollisesta opetus- ja ohjaustyöstä. Tutkimusnäyttöjä arvioitaessa otetaan huomioon julkaisutoiminta, kansainvälinen tutkimusyhteistyö sekä ulkoinen rahoitus. Opetus- ja ohjauskokemuksen näyttöjä arvioitaessa otetaan huomioon oppiaineen tarpeen mukaisesti suuntautuvan opetuksen alueen ja sisällön opetus- ja ohjauskokemus, osallistuminen opetuksen kehittämiseen sekä pedagoginen pätevyys.  

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa sekä kykyä ohjata ja opettaa tarvittaessa englannin kielellä.

Mikäli tehtävää ei ole määräaikaan mennessä hakenut yliopistonlehtorin tehtävään kelpoisia hakijoita, se voidaan täyttää yliopisto-opettajan tehtävänä edellyttäen, että tehtävään valittava täyttää yliopisto-opettajan kelpoisuusehdot ja hakijan voidaan muilta osin katsoa olevan riittävän ansioitunut tehtävään. Yliopisto-opettajan tulee olla soveltuvan ylemmän yliopistotutkinnon suorittanut henkilö, jolla on hyvä käytännön perehtyneisyys opetustehtävien alaan ja hyvä opetustaito (johtosääntö 31 §).  Eduksi luetaan samat asiat kuin yliopistonlehtorin tehtävässä. 

Tehtävä täytetään 1.1.2021 lukien kahden vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistonlehtorin tehtävässä yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 5 - 7 (2967,84–3989,91 €/kk) ja yliopisto-opettajan tehtävässä vaativuustasolle 5 (2967,84 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.   

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää: 

 - ansioluettelo (http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli)  
 - julkaisuluettelo (http://www.aka.fi/julkaisuluettelo
 - opetusansioiden portfolio (http://www.uef.fi/fi/uef/avoimet-tyopaikat/liitteet --> Yhteiskuntatieteiden ja  kauppatieteiden tiedekunta -> opetusportfolio-ohje) 
 - kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista
 - muut asiakirjat, joilla hakija haluaa osoittaa ansionsa tehtävään.

Lisätietoja:

Kauppatieteiden laitoksen varajohtaja, professori Anu Puusa, puh. +358 29 445 5237, anu.puusa@uef.fi, ja hakumenettelyn osalta henkilöstösuunnittelija Airi Leppänen, puh. +358 29 445 5171, airi.leppanen@uef.fi.

Hakemus tulee jättää viimeistään 28.10.2020 sähköisellä hakemuksella.