Yliopistotutkija, osuustoiminta ja johtaminen

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston kahdella kampuksella Joensuussa ja Kuopiossa. Tiedekunnassa koulutetaan ammattilaisia ja asiantuntijoita historia- ja maantieteiden, kauppatieteiden, oikeustieteiden, yhteiskuntatieteiden sekä sosiaali- ja terveysjohtamisen aloille. Tiedekunnassa tehtävä tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 4 300 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 aktiivista jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on noin 300. www.uef.fi/yhka

Haettavana on

Yliopistotutkijan (osuustoiminta ja johtaminen) tehtävä
, kauppatieteiden laitos, Joensuun kampus


Yliopistotutkijan tehtävänä on tehdä ensisijaisesti osuustoimintaan ja johtamiseen liittyvää tutkimusta sekä osallistua uusien tutkimushankkeiden suunnitteluun ja valmisteluun. Tehtävät voivat sisältää myös opetustehtäviä, mutta pääpaino tehtävässä on tutkimuksessa. Tutkija voi niin sovittaessa kerätä uutta aineistoa, mutta tavoitteena on myös tehdä tutkimusta valmiista osuuskuntien johtamisen erityispiirteitä käsittelevästä aineistosta, jossa tutkijan tehtävänä on laajan laadullisen haastatteluaineiston analysointi ja aineiston jalostaminen julkaisukelpoisiksi artikkeleiksi yhteistyössä tutkimusryhmän johtajan ja mahdollisesti muiden tutkimusryhmäläisten kanssa.

Yliopistotutkijan palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittanut ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito (johtosääntö 31 §).

Yliopistotutkijalta edellytetään perehtyneisyyttä osuustoimintaan ja osuuskuntiin yritysmuotona.  Hakijan eduksi katsotaan sekä laadullisten menetelmien monipuolinen hallinta (ml. erilaiset tietokoneavusteiset analyysityökalut), että kvantitatiivisten menetelmien hallinta. Tehtävä edellyttää myös hyviä yhteistyötaitoja. Itsenäisen tutkimuksen lisäksi julkaisuja on tarkoitus tehdä yhteisjulkaisuina.

Ansioksi tehtävään valittaessa katsotaan monipuolinen aihepiirin tuntemus sekä näytöt alan tutkimuksesta, julkaisutoiminnasta, tutkimushankkeiden koordinoinnista ja tutkimusrahoituksen hakemisesta.

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävä täytetään kahden vuoden määräajaksi 1.1.2021 alkaen. 

Määräaikaisuuden perusteena on osuustoimintatutkimuksen kehittäminen.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 6 - 7 (3460,91–3989,91 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
- ansioluettelo (https://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli)
- julkaisuluettelo (https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/)
- opetusansioiden portfolio (http://www.uef.fi/fi/uef/avoimet-tyopaikat/liitteet --> Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta -> opetusportfolio-ohje)
- kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista
- tutkimussuunnitelma: lyhyt kuvaus tutkimusaiheista ja –alueista (maksimissaan kahden sivun mittainen), joita itse pitää tärkeinä osuustoimintatutkimuksen näkökulmasta ja joita aikoo itse edistää
- muut asiakirjat, joilla hakija haluaa osoittaa ansionsa tehtävään

Lisätietoja:

Kauppatieteiden laitoksen varajohtaja, professori Anu Puusa, puh. +358 29 445 5237, anu.puusa@uef.fi, ja hakumenettelyn osalta henkilöstösuunnittelija Airi Leppänen, puh. +358 29 445 5171, airi.leppanen@uef.fi.

Hakemus tulee jättää viimeistään 28.10.2020 sähköisellä hakemuksella.