Kliininen opettaja, neurokirurgia

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon. 

Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille.  Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 680. http://www.uef.fi/fi/ttdk

Haettavana on

Kliinisen opettajan (neurokirurgia) tehtävä, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö, Kuopion kampus

Neurokirurgian kliinisen opettajan tehtäviin kuuluu neurokirurgian opetus lääketieteen perustutkinto-opiskelijoille. Tehtävänkuvaan kuuluvat myös muut opetushallinnolliset tehtävät, osallistuminen oppiaineen opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tutkimustoimintaan ja syventävien opiskelijoiden ja väitöskirjatutkijoiden ohjaamiseen sekä osavastuu erikoislääkärikoulutuksesta.

Tehtävään valittavalta edellytetään perehtyneisyyttä neurokirurgian kliiniseen työhön, kykyä
itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tieteelliset ansiot, kokemus opetustehtävissä toimimisesta ja pedagogiset ansiot, erityisesti osallistuminen kansallisiin hankkeisiin, lasketaan hakijoille eduksi.

Ko. tehtävässä kliinisellä opettajalla tulee olla erikoislääkärin tutkinto (tai erikoislääkärin oikeudet) neurokirurgian alalta.

Kliinisen opettajan palvelussuhteeseen valittavalla tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto. Erityisestä syystä kliiniseksi opettajaksi voidaan valita erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin tutkinnon suorittanut taikka erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin oikeudet omaava. Lisäksi kliinisellä opettajalla tulee olla hyvä opetustaito. Kliinisen opettajan tehtävään voidaan ottaa toistaiseksi tai määräajaksi (johtosääntö 31§).

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan linjauksen mukaisesti viideksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi terveystieteiden tiedekunnan opetustehtäviin valittavien tulee antaa opetusnäyte jos he eivät ole sitä aiemmin antaneet tai eivät ole suorittaneet pedagogisia opintoja vähintään 5 op.

Tehtävään vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella 770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Tiedekunnan dekaani voi myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin.


Tehtävä täytetään määräajalle 1.1.2021-31.12.2025 (5 vuodeksi). Määräaikaisuuden perusteena on neurokirurgian opetusjärjestelyt ja opetuksen kehittäminen, määräaikainen opetus- ja tutkimustehtävä.

Tehtävä sisältää sivuviran Kuopion yliopistolliseen sairaalaan, kuten sairaalan kanssa erikseen sovittu,
josta erillinen palkkaus.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 6 (3 460,91 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.


Lisätietoja: Professori Juha E. Jääskeläinen, puh. 044 717 4660, Juha.E.Jaaskelainen@kuh.fi ja professori Ville Leinonen, puh. 044 717 2303, ville.leinonen@uef.fi ja hakumenettelyn osalta osastosihteeri Henna Miettinen, 029 445 4634, henna.miettinen@uef.fi

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
- ansioluettelo (http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli)
- julkaisuluettelo (https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/)
- opetusansioiden portfolio (terveystieteiden tiedekunnan ohjeen mukaisesti: www.uef.fi/fi/uef/avoimet-tyopaikat/liitteet)
- kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksesta
- motivaatiokirje
- tieteelliset ansiot ja tutkimustyö (jolleivät sisälly edellisiin liitteisiin)
- todistus / lausunto opetusnäytteen antamisesta (mikäli pidetty)


Hakemus tulee jättää viimeistään 29.10.2020 sähköisellä hakulomakkeella.