Yliopisto-opettaja, logopedia

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Filosofinen tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella. Tiedekunta kouluttaa ammattilaisia ja asiantuntijoita humanistisille, kasvatustieteellisille sekä psykologian ja teologian aloille. Neljän akateemisen osaston lisäksi tiedekuntaan kuuluu kaksi harjoittelukoulua ohjattua opetusharjoittelua ja opettajankoulutuksen kehittämistä varten. Tiedekunnan tutkimustoiminta on monitieteistä sekä teoreettisesti ja metodologisesti monipuolista, ja se kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiaan. Tiedekunnassa on noin 4 000 perustutkinto-opiskelijaa ja 330 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa on harjoittelukoulujen henkilöstöt mukaan lukien runsaat 420. http://www.uef.fi/filtdk

Haettavana on

Yliopisto-opettajan (logopedia) tehtävä, humanistinen osasto, Joensuun kampus
(jatkettu hakuaika)

Logopedian yliopisto-opettajan tehtävänä on osallistua oppiaineen muun henkilökunnan kanssa Itä-Suomen yliopistossa 1.8.2021 käynnistyvän logopedian koulutuksen organisoimiseen sekä alan opetustoiminnan toteuttamiseen. Yliopisto-opettajan tehtävään haetaan henkilöä, jolla on vahva kokemus ja näytöt logopedian alan opetuksesta ja puheterapeutin käytännön työstä.

Yliopisto-opettajan tulee olla soveltuvan ylemmän yliopistotutkinnon suorittanut henkilö, jolla on hyvä käytännön perehtyneisyys opetustehtävien alaan ja hyvä opetustaito (johtosääntö 31 §). Käytännön perehtyneisyydellä tarkoitetaan laillistetun puheterapeutin pätevyyttä. Muu käytännön perehtyneisyys logopedian tehtäväalaan otetaan myös huomioon ansiona.

Tehtävään valittavalta edellytetään kykyä opettaa logopedian oppiaineen perus- ja aineopintojen sisältöjä erityisesti lasten ja nuorten kieli- ja puhehäiriöihin liittyen sekä suomen kielellä että tarvittaessa englanniksi. Tehtävään valittavalta odotetaan myös kykyä organisoida ja ohjata koulutusalaan olennaisesti kuuluvia harjoitteluja. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia sekä muut opetustoimessa saavutetut ansiot. Ansioina tarkastellaan hakijan mahdollisia tieteellisiä ja ammatillisia julkaisuja sekä aktiivisuutta tiede- ja/tai ammattiyhteisön toiminnassa.

Opetustaidon arvioinnissa noudatetaan filosofisen tiedekunnan ohjetta, jonka mukaan tehtävän edellyttämä hyvä opetustaito pyritään ensisijaisesti todentamaan opetusansioiden portfoliossa kuvattujen ansioiden perusteella. Hakijan tulee toimittaa ohjeen mukaan valmisteltu opetusansioiden portfolio muiden hakemusasiakirjojen ohella.

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa sekä kykyä opettaa englannin kielellä.

Tehtävä täytetään 1.1.2021 lukien toistaiseksi.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 5 (2 967,84 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja: osastonjohtaja, professori Risto Turunen, risto.turunen@uef.fi, puh. 029 445 2100, ja hakumenettelyn osalta henkilöstösuunnittelija Nina Miinalainen, nina.miinalainen@uef.fi, puh. 029 445 2006.

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:

- ansioluettelo (http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli)
- julkaisuluettelo (https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/)
- opetusansioiden portfolio  (filosofisen tiedekunnan ohjeen mukaisesti: www.uef.fi/fi/uef/avoimet-tyopaikat/liitteet --> Filosofinen tiedekunta -> Opetustaidon arviointi ja portfolion laatimisohje)
- kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista
- muut asiakirjat, joilla hakija haluaa osoittaa ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 2.11.2020 sähköisellä hakulomakkeella.