Kliininen opettaja, simulaatio (parodontologia)

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 000 ja työllistämme 2 500 henkilöä. Toimimme kolmella kampuksella Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille.  Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 680. http://www.uef.fi/fi/ttdk

Haettavana on

Kliinisen opettajan (simulaatio, parodontologia) tehtävä, lääketieteen laitos, hammaslääketieteen yksikkö, Kuopion kampus

Simulaatio-opetukseen painottuvan kliinisen opettajan tehtävään kuuluu parodontologian oppiaineen opetus hammaslääketieteen perusopiskelijoille. Tehtävänkuvaan kuuluvat myös muut opetushallinnolliset tehtävät, osallistuminen oppiaineen opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tutkimustoimintaan ja opiskelijoiden syventävien opintojen ohjaamiseen. 

Kliinisen opettajan palvelussuhteeseen valittavalla tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto. Erityisestä syystä kliiniseksi opettajaksi voidaan valita erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin tutkinnon suorittanut taikka erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin oikeudet omaava. Lisäksi kliinisellä opettajalla tulee olla hyvä opetustaito. Kliinisen opettajan tehtävään voidaan ottaa toistaiseksi tai määräajaksi (johtosääntö 31§).

Ko. tehtävässä kliinisellä opettajalla tulee olla erikoishammaslääkärin tutkinto tai erikoishammaslääkärin oikeudet parodontologian erikoisalalta.

Tehtävään vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella 770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Tiedekunnan dekaani voi myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin.

Tehtävään valittavalta edellytetään perehtyneisyyttä parodontologian alan kliiniseen työhön, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tieteelliset ansiot sekä kokemus opetustehtävissä toimimisesta ja pedagogiset ansiot lasketaan hakijalle eduksi (opetuspainotteinen tehtävä).

Tehtävä täytetään toistaiseksi 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan linjauksen mukaisesti viideksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi terveystieteiden tiedekunnan opetustehtäviin valittavien tulee antaa opetusnäyte jos he eivät ole sitä aiemmin antaneet tai eivät ole suorittaneet pedagogisia opintoja vähintään 5 op.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 6 (3 460,91 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja: Professori Päivi Mäntylä, puh. 029 445 4117, paivi.mantyla@uef.fi, hakumenettelyn osalta osastosihteeri Berita Korhonen, puh 029 445 4711, berita.korhonen@uef.fi.

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
- ansioluettelo (http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli)
- julkaisuluettelo (https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/)
kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksesta
- motivaatiokirje

- opetusansioiden portfolio (terveystieteiden tiedekunnan ohjeen mukaisesti: www.uef.fi/fi/uef/avoimet-tyopaikat/liitteet)
- mahdollinen todistus/lausunto opetusnäytteen antamisesta

Hakemus tulee jättää viimeistään 29.10.2020 sähköisellä hakulomakkeella.