Yliopistonlehtori, biolääketieteellinen pedagogiikka

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon. 

Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille.  Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 680. http://www.uef.fi/fi/ttdk

Haettavana on

Yliopistonlehtorin (biolääketieteellinen pedagogiikka) tehtävä, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö, Kuopion kampus
 

Biolääketieteen yksikössä vastaamme lääketieteellisiin koulutusaloihin sekä farmasian ja terveystieteen koulutusalaan sisältyvästä ihmisen biologian ja molekyylilääketieteen peruskoulutuksesta. Huolehdimme myös biolääketieteen koulutusohjelmasta sekä terveyden edistämisen terveysliikunnan perus- ja aineopinnoista. Opetuksessamme painotetaan opiskelijaa osallistavia ja opiskelijalähtöisiä oppimismuotoja sekä lähiopetuksessa että verkkoympäristössä. 

Yksikössämme tehtävä tutkimus painottuu merkittävien kansansairauksien, kuten Alzheimerin taudin, syövän sekä kardiovaskulaaristen ja metabolisten sairauksien, molekyylitason mekanismeihin; niiden merkitykseen sairauksien synnyssä, diagnostiikassa ja hoidossa. Lisäksi yksikössämme toimii bioinformatiikan ja solu- ja kudoskuvantamisen palveluyksiköt. Lisätietoja yksikkömme toiminnasta löytyy verkkosivuiltamme https://www.uef.fi/fi/yksikko/biolaaketieteen-yksikko  

Yliopistonlehtorin keskeinen tehtävä on biolääketieteen yksikön tarjoamien opintojaksojen ja opintokokonaisuuksien oppimis- ja opetusympäristön pedagoginen kehittäminen, erityisesti verkko-opetuksen kehittäminen, yhteistyössä muun opetushenkilöstön kanssa. Yliopistonlehtorin opetustehtävät painottuvat ihmisen biologian opintokokonaisuuteen sisältäen opintojaksovastuuta, luento-, harjoitustyö- sekä ryhmäopetusta kampuksella ja verkkoympäristössä.

Lisäksi tehtäviin kuuluu opiskelijoiden opinto-ohjausta, opinnäytetöiden ohjaamista ja tarkastamista sekä hallinnollisia tehtäviä yksikkö- ja laitostasolla. Tehtäviin voi sisällyttää myös tieteellistä tutkimustyötä.

Yliopistonlehtorin palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittanut ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito (johtosääntö 31 §). Lisäksi tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää pedagogista koulutusta sekä vankkaa kokemusta ja näyttöä ihmisen biologian alaan liittyvästä opetuksesta ja oppimisympäristön kehittämisestä lähi- ja verkko-opetuksessa.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon hakijan opetuskokemus, pedagoginen koulutus ja näytöt lähi- ja verkko-opetuksen  oppimisympäristön kehittämisestä. Lisäksi huomioidaan hakijan tutkimusansiot ja näkemys oman tutkimuksen tekemisestä ja suuntaamisesta tässä työtehtävässä. 

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan linjauksen mukaisesti viideksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi tiedekunnan opetustehtäviin valittavien tulee antaa opetusnäyte, jos he eivät ole sitä aiemmin antaneet tai eivät ole suorittaneet pedagogisia opintoja (vähintään 5 op).

Tehtävään vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella 770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Tiedekunnan dekaani voi myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin.

Tehtävä täytetään 1.3.2021 lukien tai sopimuksen mukaan toistaiseksi.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 6-7 (3460,91 - 3 989,91 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja:
Biolääketieteen yksikön johtaja
Anitta Mahonen, anitta.mahonen@uef.fi, +358 29 445 4243 ja hakumenettelyn osalta henkilöstösihteeri Mari Lämsä, mari.lamsa@uef.fi, +358 29 445 8373.

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
- ansioluettelo (http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli)
- julkaisuluettelo (https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/)
- opetusansioiden portfolio (terveystieteiden tiedekunnan ohjeen mukaisesti: www.uef.fi/fi/uef/avoimet-tyopaikat/liitteet)
- motivaatiokirje

- kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista
- todistus / lausunto opetusnäytteen antamisesta (mikäli pidetty)
- yhteenveto hakijan kokemuksesta ja näytöistä lähi- ja verkko-opetuksen oppimisympäristön kehittämisessä
-
yhteenveto hakijan näkemyksestä tutkimustyön tekemisestä tässä työtehtävässä (max yksi sivu)

Hakemus tulee jättää viimeistään 29.10.2020 sähköisellä hakulomakkeella.