Yliopisto-opettaja, hammaslääketiede

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 000 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme kahdella kampuksella Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille.  Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 680. http://www.uef.fi/fi/ttdk

Haettavana on

Lääketieteen laitoksen hammaslääketieteen ja biolääketieteen yksikössä (Kuopion kampuksella) yksiköiden yhteinen yliopisto-opettajan (hammaslääketiede) tehtävä. 

Biolääketieteen yksikössä vastaamme hammaslääketieteen ja lääketieteen prekliinisen vaiheen koulutukseen sisältyvästä ihmisen biologian ja molekyylilääketieteen peruskoulutuksesta. Hammaslääketieteen yksikkö huolehtii alan kliinisen vaiheen koulutuksesta. Molemmissa yksiköissä tehdään aktiivisesti tutkimustyötä. Lisätietoa yksiköidemme toiminnasta löytyy verkkosivuiltamme https://www.uef.fi/fi/yksikko/biolaaketieteen-yksikko  
https://www.uef.fi/fi/yksikko/hammaslaaketieteen-yksikko

Yliopisto-opettaja osallistuu ihmisen biologian opintokokonaisuuden opetukseen painottuen pään ja kaulan alueen sekä erityisesti purentaelimistön anatomiaan ja fysiologiaan sekä dissektio-opetukseen. Kliinisen vaiheen koulutuksessa yliopisto-opettaja osallistuu teoreettiseen ja simulaatio-opetukseen. Opetustehtävät sisältävät luento-, pienryhmä- ja harjoitustyöopetusta kampuksella ja verkkoympäristössä. Lisäksi tehtäviin kuuluu opinnäytetöiden ohjaamista ja tarkastamista sekä hallinnollisia tehtäviä yksikkö- ja laitostasolla. Tehtäviin voi sisällyttää myös tieteellistä tutkimustyötä. 

Yliopisto-opettajan tulee olla soveltuvan ylemmän yliopistotutkinnon suorittanut henkilö, jolla on hyvä käytännön perehtyneisyys opetustehtävien alaan ja hyvä opetustaito (johtosääntö 31 §).

Yliopisto-opettajan tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa sekä kokemusta hammaslääketieteen ja ihmisen biologian opetuksesta. Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon hakijan opetuskokemus ja pedagoginen koulutus. Lisäksi huomioidaan hakijan tutkimusansiot ja näkemys oman tutkimuksen tekemisestä ja suuntaamisesta tässä työtehtävässä. 

Tehtävään vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella 770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Tiedekunnan dekaani voi myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin.

Yliopisto-opettajan tehtävä täytetään määräajaksi 01.01.2021 - 31.12.2024. Määräaikaisuuden perusteena on hammaslääketieteen prekliinisen ja kliinisen vaiheen opetuksen integraation kehittäminen uudessa työtehtävässä.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 4 - 5 (2563,09 - 2967,84 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja antavat hammaslääketieteen yksikön johtaja Liisa Suominen, puh 029 445 4929 ja biolääketieteen yksikön johtaja Anitta Mahonen, puh. 029 445 4243, anitta.mahonen@uef.fi. Hakumenettelyn osalta lisätietoja antaa henkilöstösihteeri Berita Korhonen, puh. 029 445 4711, berita.korhonen@uef.fi.

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
- ansioluettelo (http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli)
- julkaisuluettelo (https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/)
- opetusansioiden portfolio (terveystieteiden tiedekunnan ohjeen mukaisesti: www.uef.fi/fi/uef/avoimet-tyopaikat/liitteet)
- motivaatiokirje
- kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista

Hakemus tulee jättää viimeistään 29.10.2020 sähköisellä hakulomakkeella.