Yliopistotutkija, biolääketiede

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon. 

Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille.  Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 680. http://www.uef.fi/fi/ttdk

Haettavana on

Yliopistotutkijan (biolääketiede) tehtävä, lääketieteen laitos/biolääketieteen yksikkö, terveystieteiden tiedekunta, Kuopion kampus

Biolääketieteen yksikössä tehtävä tutkimus painottuu merkittävien kansansairauksien, kuten Alzheimerin taudin, syövän sekä kardiovaskulaaristen ja metabolisten sairauksien, molekyylitason mekanismeihin; niiden merkitykseen sairauksien synnyssä, diagnostiikassa ja hoidossa. Lisäksi yksikössämme toimii bioinformatiikan ja solu- ja kudoskuvantamisen palveluyksiköt.

Vastaamme yksikössä biolääketieteen koulutusohjelmasta sekä terveyden edistämisen terveysliikunnan perus- ja aineopinnoista. Huolehdimme myös lääketieteellisiin koulutusaloihin sekä farmasian ja terveystieteen koulutusalaan sisältyvästä ihmisen biologian ja molekyylilääketieteen peruskoulutuksesta. Lisätietoja yksikkömme toiminnasta löydät verkkosivuiltamme https://www.uef.fi/fi/yksikko/biolaaketieteen-yksikko 

Etsimme nyt motivoitunutta, aktiivista ja tutkimuksessa ansioitunutta henkilöä yliopistotutkijan tehtävään. Yliopistotutkijan tehtävässä toimivan tutkimusprofiilin ja osaamisen tulee olla integroitavissa biolääketieteen yksikössä tehtävään tutkimukseen ja sen tutkimusympäristöön ja -alueisiin. Yliopistotutkija voi, valmiuksistaan riippuen, toimia oman tutkimusryhmän vetäjänä tai jo yksikössä toimivan tutkimusryhmän senioritutkijana esittämänsä tutkimussuunnitelman mukaisesti. Tutkimustyön lisäksi tehtävään valittava osallistuu yksikön tarjoamaan Biolääketieteen koulutusohjelman kandidaatti- ja maisterivaiheen opetukseen, opinnäytetöiden ohjaukseen ja tarkastamiseen asiantuntijuutensa ja osaamisprofiilinsa mukaisesti. Lisäksi hän osallistuu erikseen sovittaviin hallinnollisiin tehtäviin yksikkö- ja laitostasolla.

Yliopistotutkijan palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittanut, ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito. Yliopistotutkijan tehtävään voidaan ottaa toistaiseksi tai määräajaksi (johtosääntö 31 §).

Tehtävään vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella 770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Tiedekunnan dekaani voi myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin. 

Hakijoiden tutkimusansioita arvioitaessa otetaan huomioon hakijan tieteellinen tutkimustyö ja näkemys oman tutkimuksen tekemisestä ja suuntaamisesta tässä työtehtävässä, tieteelliset julkaisut, hankittu kilpailtu tutkimusrahoitus sekä ohjatut opinnäytetyöt. Lisäksi opetusansioissa huomioidaan opetuskokemus sekä pedagoginen koulutus.

Hakemusasiakirjojen lisäksi tehtävää hakevilta odotetaan lyhyttä yhteenvetoa hakijan tutkimusalueesta ja tutkimuksen liittymäkohdista biolääketieteen yksikön ja UEF:n tutkimuksen profiilialueiseen ”Ikääntyminen, elintavat ja terveys”. Lisätietoja tutkimuksen profiilialueista löydät verkkosivuiltamme (https://www.uef.fi/fi/tutkimus)

Yliopistotutkijan tehtävä täytetään määräajaksi 01.01.2021–31.12.2024. Määräaikaisuuden perusteena on neliportaisen uramallin mukainen määräaikainen tehtävä.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän vaativuustasolle 6 - 7 (3460,91–3989,91 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja: Biolääketieteen yksikön johtaja Anitta Mahonen, puh. +358 29 445 4243, anitta.mahonen@uef.fi, ja hakumenettelyn osalta henkilöstösihteeri Mari Lämsä, puh. +358 29 445 8373, mari.lamsa@uef.fi.

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:

- ansioluettelo (http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli)
- julkaisuluettelo (https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/)
- opetusansioiden portfolio (terveystieteiden tiedekunnan ohjeen mukaisesti: www.uef.fi/fi/uef/avoimet-tyopaikat/liitteet)

- kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista
- tutkimussuunnitelma
- lyhyt yhteenveto hakijan tutkimusalueesta ja tutkimuksen liittymäkohdista biolääketieteen yksikön ja UEFin tutkimukseen

Hakemus tulee jättää viimeistään 29.10.2020 sähköisellä hakulomakkeella.