Tutkijatohtori, farmasia/toksikologia

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille.  Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 680. http://www.uef.fi/fi/ttdk

Haettavana on

Tutkijatohtorin (farmasia/toksikologia) tehtävä, farmasian laitos, Kuopion kampus

Toksikologian tutkijatohtorin tehtävänä on toksikologiaan liittyvä tutkimus, joka liittyy erityisesti raskausaikaisen kemikaalialtistuksen vaikutusten tutkimiseen. Tehtävään kuuluu reproduktiotoksikologiaan liittyvä tutkimus, toksikologian yhteistyöprojekteihin osallistuminen, kansainvälinen tieteellinen julkaisutoiminta sekä täydentävän rahoituksen hankkiminen. Tutkijatohtorin tehtäviin kuuluu myös toksikologian ja farmakologian perusopetus, opinnäytteiden ohjaus sekä opetuksen kehittäminen. Opetuskielinä ovat suomi ja englanti. Lisäksi tehtäviin kuuluvat mahdolliset muut laitostehtävät.

Tutkijatohtorin palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittanut. Tutkijatohtorin tehtävään otetaan aina määräajaksi (johtosääntö 31 §).

Tutkijatohtorilta edellytetään tohtorin tutkinto, joka on suoritettu enintään 5 vuotta ennen tutkijatohtorin tehtävän vastaanottamista. Aikaraja tarkoittaa tässä yhteydessä nettoaikaa, johon ei lasketa esim. äitiys- tai vanhempainlomaa tai asevelvollisuuden suorittamista.

Tehtävään vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella 770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Tiedekunnan dekaani voi myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin. 

Tutkijatohtorilta edellytetään tohtorin tutkintoa toksikologian tai farmakologian alalta. Tehtävään valittavalta vaaditaan teoreettista ja käytännön perehtyneisyyttä toksikologian opetus- ja tutkimustehtäviin. Toivomme, että olet oma-aloitteinen, organisointi- ja yhteistyökykyinen sekä kykenet itsenäiseen työhön. Arvostamme aikaisempaa kokemusta raskausaikaisen kemikaalialtistuksen tutkimisesta, kansainvälisestä tieteellisestä julkaisutoiminnasta ja tutkimusrahoituksen hakemisesta. Aiempi kokemus opinnäytetöiden ohjaamisesta ja Moodle-oppimisympäristön käytöstä sekä yliopistopedagogiset opinnot katsotaan eduksi. 

Tehtävä täytetään määräajalle 1.1.2021-31.12.2023. Määräaikaisuuden perusteena on neliportaisen uramallin mukainen määräaikainen tehtävä.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 5 (2 967,84 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja: Apulaisprofessori Jaana Rysä, 029 445 4367, jaana.rysa@uef.fi, ja hakumenettelyn osalta henkilöstösihteeri Sari Palviainen, 029 444 4324, sari.palviainen@uef.fi  

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
- ansioluettelo 
- julkaisuluettelo  
- tutkimussuunnitelma
- opetusansioiden portfolio  
- motivaatiokirje
- kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.9.2020 sähköisellä hakulomakkeella.