Tutkijatohtori, hoitotiede

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon. 

Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille.  Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 680. http://www.uef.fi/fi/ttdk

Haettavana on

Tutkijatohtorin (hoitotiede) tehtävä, hoitotieteen laitos, Kuopion kampus

Tutkijatohtorin tehtäviin kuuluvat ensisijaisesti tutkimustyö liittyen hoidon vaikuttavuuden arviointiin pitkäaikaisten terveysongelmien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä, kandidaatti-, maisteri- ja jatkotutkintoihin liittyvä opetus hoitotieteen oppiaineessa sekä muut mahdolliset laitostehtävät hoitotieteen laitoksen strategian mukaisesti. Tutkijatohtorin tehtävässä tavoitteena on pätevöityä tutkijan uralla ja kehittää valmiuksiaan tutkimuksen suunnitteluun, täydentävän tutkimusrahoituksen hankintaan ja tutkimuksen johtamiseen.

Tutkijatohtorin palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittanut. Tutkijatohtorin tehtävään otetaan aina määräajaksi (johtosääntö 31 §).

Tutkijatohtorilta edellytetään tohtorin tutkinto, joka on suoritettu enintään 5 vuotta ennen tutkijatohtorin tehtävän vastaanottamista. Aikaraja tarkoittaa tässä yhteydessä nettoaikaa, johon ei lasketa esim. äitiys- tai vanhempainlomaa tai asevelvollisuuden suorittamista.

Tehtävään vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella 770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Tiedekunnan dekaani voi myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin.

Tehtävä täytetään määräajalle 1.1.2021 - 31.12.2023. Määräaikaisuuden perusteena on neliportaisen uramallin mukainen määräaikainen tehtävä.


Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 5 (2 967,84 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja:
Professori Hannele Turunen, puh. 029 445 4446, hannele.turunen@uef.fi, ja hakumenettelyn osalta henkilöstösihteeri Sari Palviainen, puh. 029 444 4324, sari.palviainen@uef.fi


Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
- ansioluettelo 
- julkaisuluettelo  
- tutkimussuunnitelma (ko. tehtävässä)
- opetusansioiden portfolio
- kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista
- alan kehittämissuunnitelmat tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen osalta

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.9.2020 sähköisellä hakulomakkeella.