Apulaisprofessori/yliopistotutkija, hoitotiede (Tenure Track)

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon. 

Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille.  Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 680. http://www.uef.fi/fi/ttdk

Haettavana on

Apulaisprofessorin/yliopistotutkijan, hoitotiede (Tenure Track) tehtävä, hoitotieteen laitos, Kuopion kampus

Apulaisprofessorin/yliopistotutkijan, hoitotiede, tehtävänä on edistää alansa tieteellistä tutkimusta erityisesti hoidon vaikuttavuuden arviointia pitkäaikaisten terveysongelmien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Apulaisprofessori/yliopistotutkija johtaa tutkimushankkeita, hakee aktiivisesti tutkimusrahoitusta ja toimii kansainvälisissä verkostoissa. Tehtäviin sisältyy opetusta hoitotieteen kandidaatti- ja maisterivaiheen opiskelijoille ja tieteellisessä jatkokoulutuksessa, kandidaatin- ja pro-gradu-tutkielmien ja väitöskirjatutkimuksien ohjausta sekä muita laitostehtäviä. Lisäksi tehtäviin sisältyy toimintaa alansa kansallisissa ja kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä. 

Vakinaistamispolku (Tenure Track) avataan haettavana olevassa tehtävässä apulaisprofessorin/yliopistotutkijan tasolta lähtien. Kauden lopussa arvioidaan mahdollisuus nostaa tehtävään valittu ansioittensa perusteella seuraavalle tasolle ilman hakumenettelyä. Tehtävään valitun kanssa sovitaan työsopimuksen tekemisen yhteydessä tarkemmin kriteereistä, tavoitteista ja tuloksista, jotka kauden aikana tulisi saavuttaa, jotta siirtyminen seuraavalle urapolun tasolle olisi mahdollista. Apulaisprofessorin kutsutäyttö professorin tehtävään tapahtuu asiantuntijalausuntojen perusteella.

Vakinaistamispolun mukaiseen apulaisprofessorin palvelussuhteeseen valittavalla tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito sekä edellytykset määräajassa täyttää professorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset.

Yliopistotutkijan palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittanut ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito.

Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta (Asetus 770/2009). Tiedekunnan dekaani myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin.

Tehtävä täytetään 1.1.2021 alkaen neljän (4) vuoden määräajaksi. Määräaikaisen täytön peruste: Vakinaistamispolun mukainen määräaikainen tutkimus- ja opetustehtävä (Tenure Track).

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti apulaisprofessorin tehtävässä vaativuustasolle 7 (3 989,91€/kk) ja yliopistotutkijan tehtävässä vaativuustasolle 6 (3 460,91€/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Lisätietoja: Hoitotieteen laitoksen johtaja, professori Hannele Turunen, puh. 029 445 4446, hannele.turunen@uef.fi ja hakumenettelyn osalta johtava hallintopäällikkö Hanna Ollikainen-Richards, puh. 029 445 8251, hanna.ollikainen-richards@uef.fi 

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
- ansioluettelo 
- julkaisuluettelo 
- opetusansioiden portfolio (ohje)
- kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista
- valitut julkaisut (20 kpl)
- tutkimussuunnitelma (ko. tehtävässä)
- selvitys tieteellisistä ansioista ja tutkimustyöstä (ellei kuvattu muissa liitteissä)
- selvitys yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja toiminnasta sekä kansainvälisestä toiminnasta
- todistus/lausunto opetusnäytteen antamisesta

Hakemus tulee jättää viimeistään 9.10.2020 sähköisellä hakulomakkeella.