Tutkijatohtori, gerontologia ja kansanterveys

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on haettavana 

 

TUTKIJATOHTORIN tehtävä, gerontologia ja kansanterveys, neljän vuoden määräajaksi, 1.8.2021 – 31.7.2025. 

 

Tehtävät ja edellytykset   

Tutkijatohtorin tehtävissä painottuvat oman alan tutkimustehtävät. Gerontologian ja kansanterveyden oppiaineessa tutkimuksen painoalueet ovat ikääntyvien ihmisten terveys, toimintakyky, aktiivisena ikääntyminen sekä liikunta ja kuntoutus. Tutkijatohtorin odotetaan osallistuvan laadulla kilpaillun tutkimusrahoituksen hakemiseen. Tehtäviin sisältyy myös oman alan opetusta, osallistuminen laitoksen opetuksen kehittämistoimintaan sekä opiskelijoiden ohjausta. Tutkijatohtorikausi tarjoaa mahdollisuuden edistää omaa tutkijanuraa ja itsenäistyä tutkijana, joten etusijalle asettuvat hakijat, joiden väitöksestä on kulunut hakuajan päättyessä enintään viisi vuotta.

Tutkijatohtorin tehtävässä edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa (esimerkiksi terveystieteet, liikuntatieteet, käyttäytymistieteet) ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.   Mitä tarjoamme?
 

 
Osaava ja hyvinvoiva tiedeyhteisö 

Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen, jossa saat mahdollisuuden vaikuttaa kansainväliseen tutkimukseen. Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan. 


Palkkaus
  

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tehtävään ensimmäistä kertaa valittaessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Tehtävä asettuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustasolle 5-6. Palkkasi on noin 3300 – 3800 euroa kuukaudessa riippuen osaamisestasi ja aiemmasta kokemuksestasi.  


Hakeminen

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää englanninkielisinä: 

  • Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää ja selkeää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi)
  • Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta
  • Lyhyt kirjallinen selostus (2-3 sivua) tieteellisestä tutkimuksesta ja kansainväliseen toimintaan liittyvistä ansioista sekä opetustoiminnasta ja muista ansioista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa tehtävään.
  • Lyhyt suunnitelma hakijan tutkimustoiminnasta tutkijatohtorin tehtävässä. Suunnitelman tulisi sisältää selvitys tutkimusintresseistä ja täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisesta.

 

Hakemus tulee jättää viimeistään 23.5.2021.

Lisätietoja antaa: Professori Taina Rantanen, puh. 040 805 3590, taina.rantanen@jyu.fi ja Professori, dekaani Ari Heinonen, +358408053551, ari.o.heinonen@jyu.fi


Tutustu liikuntatieteelliseen tiedekuntaan

Liikuntatieteiden koulutus ja tutkimus on keskitetty maassamme Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Tiedekunnassa on liikuntatieteiden ja terveystieteiden koulutusalat. Liikuntaa ja terveyttä, niiden välisiä yhteyksiä sekä liikunnan ja terveyden edistämistä tarkastellaan monitieteisesti, päämääränä terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen elämänkulun eri vaiheissa. Tiedekunnassa toimii kolme tutkimuskeskusta: Neuromuscular Research Center, Gerontologian tutkimuskeskus sekä Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. 

Liikuntatieteellinen tiedekunta on keskeinen toimija Jyväskylän yliopiston määrittelemällä vahvuusalueella liikunta, terveys ja hyvinvointi.

Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.