Apulaisprofessori, genetiikka ja genomiikka (tenure track)

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta kansallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on 

apulaisprofessorin tehtävä (tenure track), genetiikka ja genomiikka, 1.8.2017 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi.

Bio- ja ympäristötieteiden laitos on keskeinen toimija yliopiston määrittelemällä vahvuusalueella luonnon perusilmiöt ja matemaattinen ajattelu. Laitoksen tutkimuksen vahvuusalat ovat evoluutiobiologia, luonnonvarojen ja ympäristön tutkimus sekä biologinen nanotiede. Laitoksella on hyvin varustetut laboratoriot sekä erinomaiset mahdollisuudet mm. digitaaliseen ja kvantitatiiviseen PCR:ään, toisen sukupolven sekvensointiin (Ion Torrent) ja Sanger sekvensointiin. Lisäksi laitoksella on käytettävissä edistyneet kuvantamistekniikat, joihin sisältyy niin optinen mikroskopia kuin elektroni- ja heliumionimikroskopia. Käytettävissä on myös laaja valikoima kemiallisen analytiikan instrumentteja, mahdollisuus soluviljelyyn ja 2-tason bioturvallisuustason tutkimukseen. Laitos toimii yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksen kanssa. 

Genetiikan ja genomiikan apulaisprofessorin tutkimus- ja opetustoiminnan odotetaan täydentävän laitoksen strategisia vahvuusaloja. Apulaisprofessorin tehtävä on uusi tenure track -tehtävä, joka on perustettu edistämään tieteellistä tutkimusta ja koulutusta genetiikan ja genomiikan aloilla. Apulaisprofessorin edellytetään kehittävän vahvan ulkoisesti rahoitetun tutkimusohjelman ja osallistuvan innokkaasti perus- ja jatko-opintojen opetustehtäviin evoluutiogenetiikan ja molekyylibiologian aloilla. Lisäksi apulaisprofessorin tulee osallistua oman osaamisalueensa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen.

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma, josta ilmenee tarkemmin tehtävät, kelpoisuusvaatimukset ja hakemuksen liitteet.

Tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi apulaisprofessorina (tenure track), (ks. professorin vakinaistamispolku).  Erityisen ansioitunut ja kiistatta kelpoinen henkilö voidaan poikkeuksellisesti ottaa suoraan professorin tehtävään edellyttäen, että tehtävään ei ole saatavissa pätevämpää ja sopivampaa henkilöä. Apulaisprofessorin määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus professorin tehtävään kutsumenettelyä käyttäen. Arviointimenettelyssä noudatetaan samoja asiantuntijamenettelyä koskevia menettelytapoja kuin professorin tehtävää täytettäessä.

Apulaisprofessorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 7 perusteella ja professorin vaativuustason 8-11 perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: professori Janne Ihalainen, janne.ihalainen@jyu.fi, professori Johanna Mappes, johanna.mappes@jyu.fi, tai professori Mikko Mönkkönen, mikko.monkkonen@jyu.fi.

Hakemusasiakirjat tulee laatia englanniksi. Sähköiseen hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona seuraavat dokumentit:

  1. CV, joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli
  2. Hakemus/motivaatiokirje
  3. Hakijan suunnitelma ja visio hänen tutkimuksestaan ja opetuksestaan, enintään 2 sivua
  4. Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Hakijaa pyydetään noudattamaan Suomen Akatemian ohjeita julkaisuluettelon laadinnassa. Hakijaa pyydetään merkitsemään julkaisuluetteloon enintään kymmenen haun kannalta merkittävintä julkaisua.
  5. Yksi pdf tiedosto, johon on liitetty enintään 10 haun kannalta merkittävintä julkaisua julkaisuluettelon mukaisesti numeroituna

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.1.2017 sähköisellä hakulomakkeella.