2 tutkijatohtoria

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Kemian laitoksella matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana

kaksi tutkijatohtorin tehtävää, 1.3.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan enintään kahden vuoden määräajaksi.

Kemian laitoksella toteutetaan neljän tutkimuksellisen vahvuusalueen - rakenne- ja synteesikemia, uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia, laskennallinen kemia ja spektroskopia sekä kemian opettajien koulutus - toimintakulttuuria, jotka kuvastavat laitoksella toimivien tutkimusryhmien osaamista sekä uusia tutkimuksellisia aluevaltauksia, joiden avulla laitoksen tutkimus- ja opetusympäristöä kehitetään jatkuvasti. Kemian laitoksen monipuolinen laitekanta mahdollistaa korkeatasoisen, kansainvälisen tutkimusyhteistyön sekä monipuolisen opetuksen.

Tutkijatohtorin tehtävät liittyvät poikkitieteelliseen hankkeeseen, jossa tutkitaan biomassapohjaisten molekyylien valikoivaa pelkistystä käyttäen ligandimuokattuja heterogeenisiä katalyyttejä. Projektissa tehdään tiheysfunktionaaliteoriaan perustuvaa laskentaa, katalyyttimateriaalien muokkaamista ja karakterisointia sekä reaktiotutkimuksia. Hanke on osa Suomen Akatemian Biofuture 2025 -tutkimusohjelmaa. Lisätietoja hausta, tehtävistä ja tutkimusryhmistä
Tutkijatohtorin tehtävissä painottuvat oman alan tutkimustehtävät, mutta niihin voi sisältyä myös oman alan opetusta.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksessa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tutkijatohtorilta edellytetään sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöiden tehtävien vaativuustason 5-6 (2 865,30 € / kk - 3 340,77 € / kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Tiedustelut: Apulaisprofessori Karoliina Honkala (karoliina.honkala@jyu.fi), Tehtävä 1 laskennallinen kemia ja Professori Petri Pihko (petri.pihko@jyu.fi), Tehtävä 2 synteettinen (orgaaninen) kemia

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää (pdf-tiedosto):

  1. Hakemus/lyhyt motivaatiokirje, josta käy ilmi hakijan tutkimusintressit. Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä tehtävää ja mihin tutkimusryhmään haetaan.

  2. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomallia (www.tenk.fi)

  3. Täydellinen julkaisuluettelo

  4. Kahden varttuneemman akateemisen suosittelijan yhteystiedot
  5. Tehtävän 2 osalta lisäksi Lyhyt graafinen yhteenveto hakijan tähänastisesta tutkimuksesta

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.1.2017 sähköisellä hakulomakkeella.