Projektitutkija

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa 

projektitutkijan tehtävä ajalle 1.4.2017-30.6.2018. 

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on vahva ihmistieteisiin keskittyvä toimija, jolla on keskeinen rooli inhimillisen toiminnan ja yhteiskunnallisten rakenteiden ymmärtämisessä ja kehittämisessä. Tiedekunta on omaleimainen, vahvasti profiloitunut yksikkö, jossa tehdään monitieteistä, kansainvälisesti arvostettua, tutkimukseen perustuvaa ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta. Tutkimus ja koulutus keskittyvät kulttuuriin, taiteisiin, traditioon, kieliin ja viestintään sekä yhteiskuntatieteisiin ja filosofiaan. 

Projektitutkija työskentelee Yleiset kielitutkinnot -järjestelmän tehtävissä. Yleiset kielitutkinnot on kansallinen kielitaidon arviointijärjestelmä, joka tarjoaa tutkintoja kolmella eri tutkintotasolla (perus-, keski- ja ylin taso) ja yhdeksässä eri kielessä (englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saame, saksa, suomi ja venäjä). Kaikissa tutkinnoissa on neljä osakoetta: puhuminen, puheen ymmärtäminen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen. Testi perustuu lakiin ja asetukseen. Lisätietoja: http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_kielitutkinnot. Soveltavan kielentutkimuksen keskus vastaa tutkintojen tuottamisesta, kehittämisestä, koordinoinnista ja tutkinnossa mukana olevien kouluttamisesta. 

Projektitutkijan tehtävässä painottuu Yleisten kielitutkintojen testijärjestelmän digitalisoinnin suunnittelu yhdessä Yleisten kielitutkintojen tutkijoiden kanssa ja osallistuminen tutkinnon kehittämistyöhön. Tehtävään sisältyy myös tilastollisen aineiston hallintaa ja käsittelyä.

Tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa tietojärjestelmätieteen ja tietotekniikan alalta tai muulta tehtävään soveltuvalta koulutusalalta.  Lisäksi eduksi katsotaan opinnot tilastotieteistä ja aikaisempi työkokemus vastaavista tehtävistä. Työ edellyttää hyviä tiimityötaitoja, oma-aloitteisuutta ja halua perehtyä kielitaidon arvioinnin alaan. 

Projektitutkijan kielitaidosta määrätään kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Projektitutkijalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi. 

Projektitutkijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 3 - 4 (2181,44 €/kk - 2475,31 €/kk /kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antavat tutkimuskoordinaattori Sari Ahola, sari.ahola@jyu.fi,  puhelin 040 8053009 sekä keskuksen johtaja, professori Tarja Nikula-Jäntti, tarja.nikula@jyu.fi, puhelin 040 5565877. 

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1.  Vapaamuotoinen motivaatiokirje.

2.  Ansioluettelo (CV), ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohjehttp://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli.

3.  Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 5.3.2017 sähköisellä hakulomakkeella.