Apulaisprofessori (tenure track), data-analytiikka

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Informaatioteknologian tiedekunnassa on haettavana

apulaisprofessorin tehtävä (tenure track), data-analytiikka, 1.8.2017 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi.

Jyväskylän yliopisto aikoo vahvistaa asemaansa laskennallisen ajattelun ja data-analytiikan tutkimuksessa päätöksenteon tuen näkökulmasta.  Laskennallisten menetelmien ja data-analyysin pohjalta voidaan tukea päätöksentekoa mm. kompleksisissa järjestelmissä ja kyber-fyysisessä ympäristössä sekä yliopiston profilointialoilla.

Informaatioteknologian tiedekunta vastaa data-analytiikan saumattoman kokonaisuuden kehittämisestä (tietovirtojen hallinta, analytiikka, päätöksenteko) ja hakee näiden osa-alojen kokonaisuuden kehittäjää.

Rekrytoitavan apulaisprofessorin keskeiset tehtävät liittyvät päätöksentekoa tukevan data-analytiikan kokonaisuutta tukevan tutkimuksen johtamiseen ja menetelmäkehitykseen.

Apulaisprofessorilta odotetaan syvällistä ymmärrystä data-analytiikasta, erityisesti ohjaavasta analytiikasta, samoin kuin mallinnuksesta, optimoinnista ja päätöksenteon tuesta. Valittavalta odotetaan myös ohjelmointitaitoa ja tilastollisen mallinnuksen tuntemusta. Tietämys monitavoiteoptimoinnista ja laskennallisesta älykkyydestä katsotaan eduksi.

Apulaisprofessorin odotetaan kehittävän päätöksentekoa tukevaa analytiikkaa, joka kykenee tunnistamaan piileviä yhdenmukaisuuksia, paljastamaan implisiittisiä riippuvuuksia, konstruoimaan soveltuvia malleja ja muotoilemaan päätösongelmia, jotka edustavat päätöksentekijän preferenssejä. Lähestymistavan odotetaan olevan joustava ja mahdollistavan eri osakokonaisuuksien valinnan ja vaihtamisen kulloiseenkin kontekstiin sopivaksi. Päätöksentekijä voi olla ihminen tai automatisoitu päätöksentekoprosessi.

Apulaisprofessorilta odotetaan vahvaa kansainvälistä tutkimusaktiivisuutta ja hänen odotetaan hakevan aktiivisesti ulkopuolista tutkimusrahoitusta, osallistuvan opetukseen, erityisesti maisteri- ja tohtorikoulutukseen, sekä ohjaavan opinnäytteitä.

Tehtävään haetaan aktiivisessa kehitysvaiheessa olevaa, meritoitunutta tutkijaa. Valittavalla odotetaan olevan potentiaalia johtaa tasokasta tutkimusryhmää, joka pystyy menestyksekkäästi tavoittelemaan kilpailtua tutkimusrahoitusta (mm. EU, ERC, Suomen Akatemia).

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma, josta ilmenee tarkemmin tehtävät, kelpoisuusvaatimukset ja hakemuksen liitteet.

Tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi apulaisprofessorina (tenure track), (ks. professorin vakinaistamispolku). Erityisen ansioitunut ja kiistatta kelpoinen henkilö voidaan poikkeuksellisesti ottaa suoraan toistaiseksi voimassa olevaan professorin tehtävään edellyttäen, että tehtävään ei ole saatavissa pätevämpää ja sopivampaa henkilöä.

Tarkoituksena on, että määräaikaisen tehtävän aikana apulaisprofessorina toimiva ansioituu professorin tehtävään. Apulaisprofessorin määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus professorin tehtävään kutsumenettelyä käyttäen. Arviointimenettelyssä noudatetaan samoja asiantuntijamenettelyä koskevia menettelytapoja kuin professorin tehtävää täytettäessä.

Apulaisprofessorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 7 (3 851,33 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa. 

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Lisätietoja antaa: Professori Kaisa Miettinen, +358503732247, kaisa.miettinen@jyu.fi ja varadekaani, professori Timo Tiihonen, +358503732125, timo.tiihonen@jyu.fi

Hakemusasiakirjat tulee laatia englanniksi. Sähköiseen hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona seuraavat dokumentit:

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi) tai englanninkielinen kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan, tutkimustyön johtamiseen, tutkimusrahoituksen hankkimiseen ja kansainväliseen toimintaan liittyvistä ansioista, opetusansioista ja muista ansioista, joilla hän haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään

2) Lyhyt tutkimussuunnitelma (enintään 2 sivua)

3) Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään;

4) Enintään 10 pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti ja yhdistettävä yhdeksi pdf-tiedostoksi.

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.6.2017 sähköisellä hakulomakkeella.