Yliopistonlehtori, liikunnan yhteiskuntatieteet

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on haettavana

Yliopistonlehtorin tehtävä, liikunnan yhteiskuntatieteet, 1.8.2017 alkaen toistaiseksi.

Liikuntatieteiden koulutus ja tutkimus on keskitetty maassamme Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Liikuntaa ja terveyttä, niiden välisiä yhteyksiä sekä liikunnan ja terveyden edistämistä tarkastellaan monitieteisesti, päämääränä terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen elämänkulun eri vaiheissa.

Tiedekunnan valtakunnallisiin tehtäviin kuuluu keskeisesti liikunnan- ja terveystiedon sekä fysioterapian opettajankoulutus. Tiedekunnassa on liikuntatieteiden ja terveystieteiden koulutusalat. Tiedekunnassa on 1.1.2017 alkaen kolme tieteenalaryhmää: liikuntabiologia, liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet sekä terveystieteet. Tiedekunnassa toimii kolme tutkimuskeskusta: Neuromuscular Research Center, Gerontologian Tutkimuskeskus sekä Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. 

Yliopistonlehtorin (liikunnan yhteiskuntatieteet) tehtävässä painottuvat sekä oman alan opetustehtävät ja opinnäytetöiden ohjaaminen että tutkimustehtävät. Tehtävä on opetuspainotteinen.  Opetustehtäviin sisältyy liikunnan yhteiskuntatieteitä ja tutkimusmetodiikkaa laaja-alaisesti käsitteleviä aiheita sekä opiskelijoiden ohjausta. Tehtäviin sisältyy myös osallistuminen tiedekunnan yhteiseen sekä tieteenalaryhmän opetukseen, opiskelijavalintoihin sekä mahdollisia muita oppiaineen ja tiedekunnan johdon osoittamia tehtäviä. Yliopistonlehtori osallistuu myös oppiaineen/tiedekunnan opetuksen kehittämiseen yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Oppiaineen tutkimustoiminnan painopistealueita ovat urheilun ja liikunnan kansalaistoimintojen tutkimus, liikuntakulttuurin ja liikuntakäyttäytymisen muutoksen tutkimus, liikkumisen ympäristösosiologinen tutkimus ja nuorisokulttuurisen liikkumisen tutkimus sekä liikunnan tutkimus kolmen sektorin yhteistyönä.

Yliopistonlehtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tehtävään edellytetään käytännöllistä perehtyneisyyttä. Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Eduksi katsotaan monipuolinen kokemus yliopisto-opetuksesta, opinnäytteiden ohjaaminen, kokemus liikunnan yhteiskuntatieteiden opintosisältöjen suunnittelusta ja toteutuksesta, pedagogiset opinnot sekä toiminta eri liikunta-alan sektoreiden ja tutkimusyhteisöjen kanssa toteuttavissa tutkimushankkeissa.

Yliopistonlehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-7 (2865,30 €/kk - 3851,33 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.


Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.


Tiedustelut: Professori Hannu Itkonen, puh. +358503816302, hannu.itkonen@jyu.fi tai amanuenssi Minna Kettunen, +58408053955, minna.m.kettunen@jyu.fi.


Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan TENK:n ansioluettelomalli (kts. ohje www.tenk.fi).

2) Lyhyt kirjallinen selostus hakijan pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio).

3) Lyhyt kirjallinen selostus tieteellisestä tutkimuksesta ja kansainväliseen toimintaan liittyvistä ansioista.

4) Lyhyt kirjallinen selostus muista ansioista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa tehtävään mukaan luettuna selvitys täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisesta ja tutkimusintresseistä.  

5) Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta.

6) Enintään 10 pääjulkaisua (pdf-muodossa, yhtenä tiedostona), jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti.


Hakemus tulee jättää viimeistään 7.5.2017 sähköisellä hakulomakkeella.