2-4 tutkijatohtoria (post doc)

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on informaatioteknologian tiedekunnassa

2-4 tutkijatohtorin tehtävää 1.7.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan enintään neljän vuoden määräajaksi.

Hakija, joka on jo toiminut Jyväskylän yliopistossa tutkijatohtorina neljä vuotta, voi tulla valituksi enintään kahdeksi vuodeksi.

Tutkijatohtoreita haetaan etenkin aloille:

  • tietojärjestelmätiede
  • ohjelmistoliiketoiminta (tietojärjestelmätiede)
  • kognitiotiede
  • tietoliikenne (tietotekniikka)
  • sekä informaatioteknologian tiedekunnan oppi- ja tutkimusalueet yleensäkin


Tutkijatohtorin tehtävät, tietojärjestelmätiede

Tietojärjestelmätieteen tutkimusalueen tavoite on olla johtava yksikkö Suomessa ja yksi Euroopan johtavimmista tutkimuslaitoksista valitsemillaan tutkimusalueilla. Näitä ovat kyberfyysiset järjestelmät ja palvelut, tietoturvajohtaminen ja ohjelmistoliiketoiminta. Tietojärjestelmätieteen oppiaine on opiskelijamäärältään Suomen suurin sekä yksi suurimpia Pohjoismaissa ja myös maailman tasolla. Yksikössä työskentelee noin 55 henkilöä, joista 6 on professoreja. Opetusta annetaan sekä suomeksi että englanniksi, ja oppiaineen sisäänotto on vuosittain yli 230 kandidaatti- ja maisteriopiskelijaa sekä 10-12 jatko-opiskelijaa. Laitoksella on aktiivista yhteistyötä yritysten ja muiden toimialan sidosryhmien kanssa. Tutkimusalueen henkilökunta on kansainvälistä ja osallistuu aktiivisesti kansanväliseen toimintaan tutkimuksen painoalueilla. Tutkimusalue on myös edustettuna alansa parhaiden tieteellisten aikakausilehtien toimituskunnissa.

Tehtävään otettavan tutkijatohtorin tutkimus- ja julkaisuprofiilin tulee olla sellaisella tasolla, että se tukee edellä mainitun tavoitteen saavuttamista. Henkilön edellytetään tekevän korkeatasoista tieteellistä tutkimusta, jota julkaistaan parhaimmissa tietojärjestelmätieteen lehdissä, kuten MIS Quarterly, Information Systems Research, JAIS, EJIS ja muissa niin sanotuissa ”Basket of 6 journals” (Association for Information Systemsin listaus) tietojärjestelmätieteen lehdissä. Lisäksi tässä haussa eduksi katsotaan julkaisut korkeatasoisissa palvelututkimuksen lehdissä, kuten J. of Service Research. Tehtäviin kuuluu myös tutkimusrahoituksen hankinta, aktiivinen tutkimusyhteistyö laitoksen tutkimushenkilökunnan kanssa, opetus sekä opinnäytetöiden ohjaaminen.

Tämän haun yhteydessä erityisesti haetaan hakijoita jotka kykenevät opettamaan suomeksi ja/tai englanniksi kandidaatin ja maisteritason kursseja kyberfyysisten järjestelmien ja palvelujen alueella, mutta myös muut korkeatasoiset soveltuvat hakijat huomioidaan tutkimusalueen tehtäviä täytätettäessä.

Lisätietoja antaa professori Tuure Tuunanen, tuure.t.tuunanen@jyu.fi, +358408054628

Tutkijatohtorin tehtävät, ohjelmistoliiketoiminta (tietojärjestelmätiede)

Tehtävään valittava tutkijatohtori keskittyy tutkimaan ohjelmisto-startuppeja sekä startup-toimintaa etabloituneissa yrityksissä tiiviissä yhteistyössä kansainvälisen Software Startup Research Network kanssa. Lisäksi tutkijatohtori on aktiivinen toimija tutkimusalueen uudessa BizDevOps-ohjelmistolaboratoriossa, jolla on tiivistä yhteistyötä ohjelmistoyritysten kanssa.

Tehtävään otettavan tutkijatohtorin tulee olla sellaisella tasolla, että se tukee edellä mainitun tavoitteen saavuttamista. Henkilön edellytetään tekevän korkeatasoista tieteellistä tutkimusta, jota julkaistaan parhaimmissa alan lehdissä ja konfereissa, kuten IEEE Transactions in Software Engineering, MIS Quarterly, Journal of Systems and Software ja Information & Software Technology.  Eduksi katsotaan ohjelmistoalueen yliopistotutkinto ja käytännön työkokemus alalta.  

Lisätietoja: professori Pasi Tyrväinen, pasi.tyrvainen@jyu.fi, +358405408646

Tutkijatohtori, kognitiotiede 

Kognitiotiede on monitieteinen, erilaisia ihmistieteellisiä ja teknistaloudellisia aineita yhdistävä tieteenala, jonka tutkimuskohteina ovat mieli, kokemus, ajattelu ja älykkyys. Jyväskylän yliopistossa kognitiotiede tutkii ja opettaa ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä. Tutkimus pyrkii ratkaisemaan vuorovaikutusongelmia kognitiotieteen käsitteitä, teorioita ja menetelmiä hyödyntäen. Kognitiotieteen oppiaine kouluttaa opiskelijoista monitieteisen ihmisen ja teknologian vuorovaikutussuunnittelun asiantuntijoita.

Oppiaineen opetusstrategian pääkohdat ovat:

  • Ihmislähtöinen tieteellinen näkökulma ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen tutkimukseen, suunnitteluun ja suunnittelun johtamiseen, sekä
  • Korkeatasoinen ihmistieteellinen menetelmäosaaminen ihmisen ja teknologian vuorovaikutussuhteen ilmiöiden tutkimiseen.

Kognitiotieteen oppiaineessa on yksi vakinainen professuuri ja kaksi tutkijatohtoria. Opetusta kognitiotieteessä annetaan pääsääntöisesti suomeksi mutta myös englanniksi. Oppiaineella on aktiivista yhteistyötä yritysten ja muiden yhteiskunnallisten sidosryhmien kanssa.

Kognitiotieteen tutkijatohtorin tehtävässä painottuvat alan tutkimus- ja opetustehtävät. Henkilön odotetaan tekevän korkeatasoista kognitiotieteellistä tutkimusta ja julkaisevan tutkimusta aktiivisesti Human Computer Interaction (HCI)- ja Human Technology Interaction (HTI)-alan parhaimmissa julkaisukanavissa. Lisäksi tehtäviin kuuluu opetus kognitiotieteen maisteriohjelmassa erityisesti visuaalista vuorovaikutussuunnittelua opettavilla kursseilla sekä opinnäytetöiden ohjaaminen, tutkimusrahoituksen hankinta sekä aktiivinen tutkimus- ja opetusyhteistyö oppiaineen sekä tiedekunnan muun henkilökunnan kanssa. Mikäli tutkijatohtori hallitsee visuaalisen vuorovaikutussuunnittelun kysymyksiä, se voidaan katsoa eduksi.

Tutkimusryhmän tarkempi kuvaus osoitteessa: https://www.jyu.fi/it/tutkimus/hti

Lisätietoja: professori Pertti Saariluoma, pertti.saariluoma@jyu.fi, +358503732142

Tutkijatohtorin tehtävät, tietoliikenne ja tietotekniikka

Tietotekniikan oppiaineessa opetetaan ja tutkitaan tietotekniikkaa teknis-matemaattisesta näkökulmasta. Tietotekniikan tutkimuksen ja oppiaineen toiminta perustuu vahvaan matemaattiseen osaamiseen, aktiiviseen vuorovaikutukseen elinkeinoelämän kanssa, poikkitieteelliseen tutkijakoulutukseen sekä globaaliin yhteistyöhön muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Päätutkimusalueet tietotekniikan osalta ovat laskennalliset tieteet, ohjelmistotekniikka, koulutusteknologia ja kognitiotiede sekä kyberturvallisuus. Opetus- ja tutkimushenkilöstöä on noin 90, joista lähes puolet työskentelee tutkimushankkeissa. Tietotekniikan oppiaineessa on 9 vakinaista professoria ja kuusi osa-aikaista tutkimusprofessoria. Ulkomaalaisia henkilöstöstä on noin kolmasosa. Opetusta annetaan sekä suomeksi että englanniksi.

Tietotekniikassa annetaan kandidaatti- ja maisteritason koulutusta, maisteriopinnoissa voi syventyä mm. ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikkaan, sovellettuun matematiikkaan ja laskennallisiin tieteisiin ja koulutusteknologiaan.

Tutkijatohtorit otetaan tietotekniikan päätutkimusaloille ja perustutkintokoulutuksen tehtäviin. Tutkijatohtorin tehtävissä painottuvat oman alan tutkimustehtävät, opetus ja aktiivinen toiminta tutkimushankkeissa.

Tämän haun yhteydessä haetaan erityisesti hakijoita, jotka kykenevät opettamaan suomeksi ja englanniksi kandidaatin ja maisteritason kursseja tietoliikenneverkkojen (ml. IoT) alueella. Myös muut korkeatasoiset soveltuvat hakijat huomioidaan tutkimusalueen tehtäviä täytettäessä.

Tutkimusalojen ja ryhmien tarkemmat kuvaukset osoitteessa https://www.jyu.fi/it/tutkimus

Lisätietoja:
professori Timo Hämäläinen, timo.t.hamalainen@jyu.fi, +358407726470

professori Tuomo Rossi, tuomo.j.rossi@jyu.fi, +358504285298
 

Hakuinfo

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkaus­järjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5–6 (2865,30 €/kk – 3340,77 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Lisätietoja antavat

yksittäisestä tehtävästä kunkin tehtäväkuvauksen jäljessä mainitut professorit ja yleisesti hallintopäällikkö Jaana Markkanen, jaana.markkanen@jyu.fi, +358408053279.


Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1)      Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi). Ansioluettelossa on käytävä ilmi tutkimusalat, tieteelliset julkaisut, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä muut tehtävään soveltuvat ansiot. Ansioluetteloon tulee liittää myös kahden varttuneemman akateemisen suosittelijan yhteystiedot.

2)      Lyhyt hakemuskirje, sisältäen omat tutkimusintressit/-suunnitelman.

3)      Julkaisuluettelo.

4)      Enintään 5 pääjulkaisua yhtenä zip-tiedostona. Julkaisut pyydetään numeroimaan julkaisuluettelon mukaisesti.

Hakemus tulee jättää viimeistään 9.5.2017 sähköisellä hakulomakkeella.