Apulaisprofessori (tenure track), kokeellinen nanofysiikka

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta kansallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on 

apulaisprofessorin tehtävä (tenure track), kokeellinen nanofysiikka, 1.1.2018 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi.

Fysiikan laitoksen tutkimuksen pääalat ovat subatomaarinen fysiikka ja materiaalifysiikka. Subatomaarisen fysiikan tutkimusalueita ovat ydinrakenteen, erityisesti eksoottisten ydinten fysiikka, ydinmallit, kaksoisbeetahajoaminen, ionilähdefysiikka, kiihdyttimillä tapahtuva soveltava tutkimus, ultrarelatiivisten raskasionitörmäysten fysiikka, neutriinofysiikka ja hiukkaskosmologia. Materiaalifysiikan tutkimusalueita ovat nanofysiikka ja nanoteknologia, monifaasivirtaukset, huokoisten ja epäjärjestäytyneiden aineiden fysiikka, matalan lämpötilan fysiikka ja laskennallinen materiaalifysiikka. Kokeellista tutkimusta harjoitetaan laitoksen kiihdytinlaboratoriossa ja tomografialaboratoriossa, tiedekunnan yhteisen nanotiede-keskuksen laboratoriossa ja ulkomaisissa tutkimuskeskuksissa, kuten CERNissä ja GSI:ssä, Darmstadtissa. 

Materiaalifysiikan tutkimuksen pääosan laitoksella muodostaa nanofysiikka, joka kuuluu Jyväskylän yliopiston profiloimiin aloihin. Profiloitumisen edistämiseksi fysiikan laitos haluaa vahvistaa kokeellisen nanofysiikan tutkimusta niin, että nanofysiikan laitokselle syntyisi entistä tasapainoisempi kokeellisen, laskennallisen ja teoreettisen nanofysiikan tutkimuksen kokonaisuus. Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksen (NSC) monitieteisen tutkimusympäristön korkeatasoinen ja monipuolinen tutkimusinfrastruktuuri halutaan myös entistä laajempaan käyttöön.

Tehtävään on tavoitteena saada tutkijanuransa alkuvaiheessa oleva itsenäinen tutkija, jolla on jo kansainvälisesti mitattuna korkeatasoiset tutkimusnäytöt. Hänen toivotaan laajentavan nykyistä kokeellisen nanofysiikan tutkimusta uusille alueille olemassa olevaa laitekantaa ja NSC:n tarjoamia poikkitieteellisen tutkimuksen mahdollisuuksia hyödyntäen. Hänen toivotaan myös edistävän laitoksella tapahtuvaa laskennallisen ja teoreettisen nanofysiikan tutkimuksen ja kokeellisen nanofysiikan tutkimuksen vuoropuhelua ja yhteistyötä.

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma, josta ilmenee tarkemmin tehtävät, kelpoisuusvaatimukset ja hakemuksen liitteet.

Tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi apulaisprofessorina (tenure track), (ks. professorin vakinaistamispolku). Apulaisprofessorin määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus professorin tehtävään kutsumenettelyä käyttäen. Arviointimenettelyssä noudatetaan samoja asiantuntijamenettelyä koskevia menettelytapoja kuin professorin tehtävää täytettäessä.

Apulaisprofessorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 7 (3851,33 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: professori Jukka Maalampi, jukka.maalampi@jyu.fi, 040 773 1718.

Hakemusasiakirjat tulee laatia englanniksi. Sähköiseen hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona seuraavat dokumentit:

1)      Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi);

2)      numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo  tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta;

3)      lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksella toteutetuista tutkimushankkeista;

4)      lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio);

5)      lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä;

6)      enintään kymmenen (10) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti;

7)      lyhyt (2-3 sivua) kuvaus siitä, miten hakija aikoo edistää tehtävän alaan liittyvää tutkimusta ja koulutusta matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.7.2017 sähköisellä hakulomakkeella.