Yliopistonlehtori, laskentatoimi

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on yliopistonlehtorin tehtävä, laskentatoimi, 1.1.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan, 30.9.2022 asti.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun (Jyväskylä University School of Business and Economics, JSBE) tehtävänä on harjoittaa kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta, sekä tarjota siihen perustuvaa korkealaatuista kauppatieteellistä tutkinto- ja johtamiskoulutusta. Edesautamme Jyväskylän yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta antamalla oman panoksemme yliopistolähtöisen yrittäjyyden sekä innovaatiotoiminnan edistämiseen.

Kauppakorkeakoulussa on yhteensä 18 professuuria ja muuta henkilökuntaa noin 100. Yli tuhannen opiskelijan aktiivinen, kansainvälistyvä ja yhteistyökykyinen yksikkö toimii elinvoimaisessa ja kansainvälisessä Jyväskylän yliopistossa. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaa vuosittain noin 150 opiskelijaa ja tohtorinväitöksiä on 13 - 15.

Laskentatoimen yliopistonlehtorin tehtävät painottuvat opetuksen osalta kandidaatti- ja maisteriopetukseen ja opetuksen kehittämiseen laskentatoimessa. Tehtävä sisältää monipuolisesti luentoja, harjoituksia ja ohjausta, ml. opinnäytteiden ohjaus. Lisäksi tehtäviin kuuluu tutkimus ja tutkimusrahoituksen hankkiminen laskentatoimen tutkimusryhmissä sekä hallinnollisia tehtäviä.

Yliopistonlehtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Laskentatoimen yliopistonlehtorilta edellytetään monipuolista perehtyneisyyttä laskentatoimen tieteenalaan sekä pedagogista osaamista. Lisäksi tehtävään valittavalta edellytetään näyttöjä korkeatasoisesta tutkimuksesta ja tutkimusrahoitushauista sekä kokemusta laskentatoimen opetuksesta.

Yliopistonlehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-7
(2 865,30 €/kk - 3 851,33 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa laskentatoimen vastuuprofessori Marko Järvenpää, sähköposti marko.j.jarvenpaa@jyu.fi, puh. 040 5767809

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Vapaamuotoinen motivaatiokirje
2) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)
3) Numeroitu julkaisuluettelo, joka tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta
4) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio)
5) Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän rahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksella toteutetuista tutkimushankkeista
6) Enintään viisi (5) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti (pdf-muodossa yhtenä tiedostona)

Hakemus tulee jättää viimeistään 27.10.2017 sähköisellä hakulomakkeella.