Professori, evoluutiogenetiikka

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on haettavana professorin tehtävä, evoluutiogenetiikka,  1.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan, toistaiseksi.

Bio- ja ympäristötieteiden laitos on keskeinen toimija yliopiston määrittelemällä vahvuusalueella luonnon perusilmiöt ja matemaattinen ajattelu. Laitoksen tutkimuksen vahvuusalat ovat evoluutiobiologia, luonnonvarojen ja ympäristön tutkimus sekä biologinen nanotiede. Näillä aloilla laitoksella on käynnissä useita kokeellisia tutkimusprojekteja, joissa käytetään tutkimusorganismeina mikrobeja, hyönteisiä, lintuja, kasveja, kaloja ja pieniä nisäkkäitä ja tutkimuksia tehdään sekä kenttä- että laboratorio-olosuhteissa. Monissa näistä projekteista käytetään moderneja genetiikan ja molekyylibiologian menetelmiä. Laitoksella on hyvin varustetut laboratoriot sekä erinomaiset molekyyligenetiikan laitteistot mm. digitaaliseen ja kvantitatiiviseen PCR:ään, toisen sukupolven sekvensointiin (Ion Torrent) ja Sanger sekvensointiin. Konneveden tutkimusasema, kokeellisen ekologian laboratoriot, modernit kasvihuoneet, soluviljelylaboratoriot ja bioturvatason 2 laboratoriot muodostavat huipputason tilat kokeelliseen tutkimukseen. Laitoksella on käytettävissä edistyneet kuvantamistekniikat, mm kolme konfokaalimikroskooppia, elektronimikroskooppi ja heliumionimikroskoopi. Käytettävissä on myös laaja valikoima kemiallisen analytiikan laitteita. Laitos osallistuu Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksen toimintaan ja laitteiden yhteiskäyttöön.

Professuuri on perustettu edistämään tieteellistä tutkimusta ja koulutusta evoluutiogenetiikan alalla. Professorin tutkimus- ja opetustoiminnan odotetaan täydentävän laitoksen strategisia vahvuusaloja. Näitä ovat evoluutioteoriaan perustuvat empiiriset ja kokeelliset genetiikan tutkimusalueet, kuten populaatio-, funktionaalinen- ja kehitysbiologinen genomiikka, sekä evolutiivisia adaptaatioita säätelevät molekulaariset mekanismit. Professorin odotetaan  myös johtavan ja kehittävän laitoksen genetiikan ja genomiikan laboratoriota. Professorin edellytetään kehittävän vahvan ulkoisesti rahoitetun tutkimusohjelman ja osallistuvan perus- ja jatkokoulutuksen kehittämiseen evoluutiogenetiikan lisäksi myös bioinformatiikan, genetiikan, populaatiogenetiikan ja molekyyligenetiikan aloilla. Hakijalla tulee olla hyvä käsitys alan moderneista kokeellisista ja laskennallisista menetelmistä. Lisäksi professorin tulee osallistua oman osaamisalueensa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen.

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma, josta ilmenee tarkemmin tehtävät, kelpoisuusvaatimukset ja hakemuksen liitteet. Suunnitelma on luettavissa yliopiston verkkosivuilla https://www.jyu.fi/en/workwithus/appointment-procedure

Professorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 8 - 11  (4656,16 €/kk – 6860,10 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Lisätietoja antavat professori Johanna Mappes, johanna.mappes@jyu.fi,  ja professori Jari Ylänne, jari.p.ylanne@jyu.fi.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää englanninkielisinä seuraavat asiakirjat (pdf-muodossa):

1.  motivaatiokirje

2.  ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje)

3. lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän rahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksella toteutetuista tutkimushankkeista

4. lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio)

5. lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan kansainvälisestä toiminnasta ja toiminnasta yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen alueella

6.  numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta

7. enintään 10 pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti

8.  lyhyt (2-3 sivua) kuvaus siitä, miten hakija aikoo kehittää tehtävän alaan liittyvää tutkimusta, koulutusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta bio- ja ympäristötieteiden laitoksella/matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa

Hakemus tulee jättää viimeistään 15.3.2018 sähköisellä hakulomakkeella.