Projektitutkija

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Koulutuksen tutkimuslaitoksella on haettavana

 Projektitutkijan tehtävä ajalle 1.1.2018 -31.12.2020. 

Koulutuksen tutkimuslaitos on vuonna 1968 perustettu valtakunnallinen koulutustutkimuksen keskus. Tutkimuslaitos toimii Jyväskylän yliopiston erillislaitoksena ja tekee monitieteistä, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää koulutustutkimusta. Laitos tutkii koko koulutusjärjestelmää sekä oppimista koulutusjärjestelmän ulkopuolella. Tutkimustoiminnan painopisteitä ovat kansainvälinen koulujärjestelmien vertaileva arviointi (mm. PISA-tutkimus), oppimisen, opetuksen ja ohjauksen prosessit, ihmislähtöinen tietoteknologia ja korkeakoulututkimus. Laitos tekee laajaa yhteistyötä oppilaitosten, opetushallinnon, työelämän, päätöksentekijöiden ja tiedotusvälineiden kanssa koulutuksen kehittämiseksi ja tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Laitos järjestää tutkijakoulutusta yhdessä tiedekuntien kanssa. Henkilöstön kokonaismäärä on noin 80 henkilöä.

Projektitutkijan tehtävä liittyy kansainväliseen eTIMSS 2019 -tutkimukseen (Trends in International Mathematics and Science Study), jossa arvioidaan 4.- ja 8.-luokkalaisten oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaamista.

Tehtäviin sisältyy tutkimushankkeen koordinointitehtäviä, yhteydenpitoa keskeisiin sidosryhmiin, aineistonhankintaan ja analysointiin liittyviä tehtäviä sekä tulosten raportointia suomeksi ja englanniksi yhdessä projektin toimijoiden kanssa. 

Projektitutkijalta edellytetään soveltuvaa kasvatustieteellisen, luonnontieteellisen tai matemaattisen alan ylempää korkeakoulututkintoa. Pedagogiset opinnot, kokemus arviointitutkimuksesta ja kvantitatiivisista menetelmistä katsotaan hakijalle eduksi. Projektitutkijan kielitaidosta määrätään kielitaito-ohjeistuksissa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn osana arviointitiimiä, hyviä tieto- ja viestintäteknologisia valmiuksia sekä hyvää englannin kielen taitoa.

Projektitutkijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 3-4 (2181,44 €/kk - 2475,31 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: Apulaisprofessori Juhani Rautopuro, sähköposti juhani.rautopuro@jyu.fi, puh. 040 805 4936.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)

Hakemus tulee jättää viimeistään 9.11.2017 sähköisellä hakulomakkeella.