Apulaisprofessori (tenure track), liikunnan neurotutkimus

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on haettavana

apulaisprofessorin tehtävä (tenure track), liikunnan neurotutkimus, 1.7.2018 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi.

Liikuntatieteiden koulutus ja tutkimus on keskitetty maassamme Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Liikuntaa ja terveyttä, niiden välisiä yhteyksiä sekä liikunnan ja terveyden edistämistä tarkastellaan monitieteisesti, päämääränä terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen elämänkulun eri vaiheissa.

Tiedekunnan valtakunnallisiin tehtäviin kuuluu keskeisesti liikunnan- ja terveystiedon opettajankoulutus. Tiedekunnassa on liikuntatieteiden ja terveystieteiden koulutusalat. Tiedekunnassa on kolme tieteenalaryhmää: liikuntabiologia, liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet sekä terveystieteet. Tiedekunnassa toimii kolme tutkimuskeskusta: Neuromuscular Research Center, Gerontologian Tutkimuskeskus sekä Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. 

Täytettävänä oleva apulaisprofessorin tehtävä sijoittuu Jyväskylän yliopiston profilointialalle monitieteinen aivotutkimus ja siinä liikunnan neurotutkimuksen alalle, erityisesti tutkimusalueelle fyysinen aktiivisuus, toimintakyky ja aivojen muovautuminen ihmisen elämänkulun aikana. Profilointihankkeen muita teema-alueita ovat: aivojen kehitys yksilön elämänkaaren aikana; aivojen plastisuuteen kohdistuvien endogeenisten ja ympäristövaikutusten mekanismit; itsesäätely ja aivoissa tapahtuvat kehitysmuutokset. Myös muille teema-alueille tehdään rekrytointeja.

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma, josta ilmenee tarkemmin tehtävät, kelpoisuusvaatimukset ja hakemuksen liitteet.

Apulaisprofessorilta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, esimerkiksi: liikunta-, lääke- tai terveystiede, psykologia tai biologia, tai niitä lähellä olevilta aloilta. Hakijalta odotetaan vahvoja kansainvälisiä tutkimusnäyttöjä fyysisen aktiivisuuden, toimintakyvyn ja aivotutkimuksen aloilta. Tehtävään haetaan henkilöä, jolla on toimiva kansainvälinen yhteistyöverkosto, kokemusta väitöskirjatöiden ohjaamisesta ja tutkimustoiminnan johtamisesta sekä tutkimukseen perustuvasta opetuksesta.

Tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi apulaisprofessorina (tenure track), (ks. professorin vakinaistamispolku).  Apulaisprofessorin määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus professorin tehtävään kutsumenettelyä käyttäen. Arviointimenettelyssä noudatetaan samoja asiantuntijamenettelyä koskevia menettelytapoja kuin professorin tehtävää täytettäessä.

Apulaisprofessorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 7 (3 851,33 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja:

Professori Taija Juutinen, taija.m.juutinen@jyu.fi +358405566582

Professori Sarianna Sipilä, sarianna.sipila@jyu.fi +358408053593

Hakemusasiakirjat tulee laatia englanniksi. Sähköiseen hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona seuraavat dokumentit:

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi)

2) Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta

3) Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksella toteutetuista tutkimushankkeista

4) Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio)

5) Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä

6) Enintään kymmenen (10) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti ja yhdistettävä yhdeksi pdf-tiedostoksi

7) Lyhyt (2-3 sivua) kuvaus siitä, miten hakija aikoo edistää tehtävän alaan liittyvää tutkimusta ja koulutusta liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.


Hakemus tulee jättää viimeistään 21.1.2018 sähköisellä hakulomakkeella.