2 tutkijatohtoria, historia

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on 2 tutkijatohtorin tehtävää, historia, 1.1.2018 alkaen enintään neljän vuoden määräajaksi.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on vahva ihmistieteisiin keskittyvä toimija, jolla on keskeinen rooli inhimillisen toiminnan ja yhteiskunnallisten rakenteiden ymmärtämisessä ja kehittämisessä. Tiedekunta on omaleimainen, vahvasti profiloitunut yksikkö, jossa tehdään monitieteistä, kansainvälisesti arvostettua ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta. Tutkimus ja koulutus keskittyvät kulttuuriin, taiteisiin, traditioon, kieliin ja viestintään sekä yhteiskuntatieteisiin ja filosofiaan.

Tutkijatohtorin tehtävät sijoittuvat historian ja etnologian laitokselle, historian oppiaineeseen (Yhteiskunnan historia –huippuyksikön exit-rahoitus). Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksessa tehdään korkealaatuista tutkimusta ja koulutetaan historian ja etnologian asiantuntijoita käsittelemään ja tuottamaan tietoa kulttuurisista ilmiöistä eri aikoina. Historian ja etnologian laitoksen tutkimusta profiloi yhteiskunnallisten kriisien ja muutosten pitkän aikavälin vertaileva tutkimus.

Tutkijatohtorin tehtävässä painottuvat oman alan tutkimus,  opetus sekä osallistuminen jatkokoulutustehtäviin.

Tehtävään valittavalta vaaditaan vahvat näytöt suomalaisen yhteiskunnan (Yhteiskunnan historia -tutkimuksen huippuyksikön edustamat teemat ja alat) historiantutkimuksen alalle sijoittuvasta korkeatasoisesta tutkimuksesta vertailevassa ja pitkän aikavälin kontekstissa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös monipuolista teoreettista ja menetelmällistä osaamista sekä laaja-alaista erilaisten lähdeaineistojen tuntemusta ja analyysitaitoja.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.  

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2865,30 €/kk - 3340,77 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.  

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antaa laitoksen johtaja, professori Jari Ojala, sähköposti: jari.ojala@jyu.fi.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1. Vapaamuotoinen motivaatiokirje,       

2. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi),

3. Lyhyt kirjallinen selostus (2-3 sivua) hakijan tieteellisestä ja pedagogisesta toiminnasta,

4. Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta,

5. Tutkimus- ja julkaisusuunnitelma (enintään 3 sivua).


Hakemus tulee jättää viimeistään 3.12.2017 sähköisellä hakulomakkeella.