Yliopistonlehtori, suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikka

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on 

yliopistonlehtorin tehtävä, suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikka, ajalle 1.1.2018 - 31.5.2020.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on vahvoilta juurilta ponnistava ja rohkeasti parempaa tulevaisuutta rakentava tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tiedekunnassa tehdään korkeatasoista ja kansainvälisesti tunnettua tutkimusta. Oppimisen ja opetuksen tutkimuksessa ja kehittämisessä, opettajankoulutuksessa sekä terapiakoulutuksessa tiedekunta on maan kärkitoimijoita.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan kuuluu kolme laitosta, kasvatustieteiden laitos, opettajankoulutuslaitos ja psykologian laitos sekä perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestävä harjoittelukoulu (Normaalikoulu). Tiedekunnassa on 30 professuuria. Henkilökunnan kokonaismäärä on noin 350, josta normaalikoulun osuus on noin 100 henkilöä.

Yliopistonlehtorin tehtävässä painottuvat opetus, tutkimus, opinnäytetöiden ja opetusharjoittelun ohjaus sekä tutkimusrahoituksen hankkimiseen osallistuminen. Opetus kohdistuu suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikkaan sekä oppiainerajat ylittävään opetuksen kehittämiseen luokan- ja aineenopettajakoulutuksessa. Opettajankoulutuksen laaja-alainen kehittäminen on tärkeä osa työtä. 

Yliopistonlehtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Yliopistonlehtorilta edellytetään tutkimusnäyttöjä, suomen kielen ja kirjallisuuden opettajan aineenopettajakelpoisuutta, käytännöllistä perehtyneisyyttä suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikkaan sekä näyttöjä opetuksen ja koulun/koulutuksen kehittämisestä. Eduksi katsotaan kasvatustieteen syventävät opinnot. Tehtävän hoitamisessa edesauttavat kokemus opettajan tai opettajankouluttajan tehtävistä.

Yliopistonlehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-7 (2 865,30 €/kk - 3 851,33 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat professori Mirja Tarnanen, mirja.tarnanen@jyu.fi, 040 8053011 ja lehtori Matti Rautiainen, matti.a.rautiainen@jyu.fi, puh. 040 8053368.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)
2) Julkaisuluettelo, joka tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta.
3) Enintään viisi (5) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti. Julkaisuista mainitaan täydellinen kirjallisuusviite.
4) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio).
5) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus tutkimustyöstä ja tieteellisistä ansioista.

Hakemus tulee jättää viimeistään 26.11.2017 sähköisellä hakulomakkeella.