Laboratoriomestari

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta kansallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on laboratoriomestarin tehtävä, 1.1.2018 alkaen toistaiseksi. 

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen toiminta sijoittuu yliopiston painoaloihin luonnon perusilmiöt ja matemaattinen ajattelu. Haettavana oleva tehtävä sijoittuu bio- ja ympäristötieteiden laitoksen luonnonvarojen ja ympäristön tutkimuksen vahvuusalalle, jossa tutkitaan ihmisen toiminnan vaikutusta luontoon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä kehitetään keinoja vähentää ihmistoiminnan aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia. Toiminta yhdistää maa- ja vesiekosysteemitutkimuksen sekä vesien ja valuma-alueiden luonnonvarojen suojelun ja käytön. Laitoksen opetushenkilökuntaan kuuluu 15 professoria ja 35 opetushenkilöä. Henkilökunnan kokonaismäärä on n. 230, joista tukipalvelutehtävissä on 62 henkeä. Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on modernit alan tutkimukseen ja opetukseen soveltuvat laboratoriot, kenttävälineistö ja laitekanta. Ympäristötutkimuksen laboratorioiden analyysilaitteistoja ovat mm. erilaiset kaasu- ja nestekromatografit sekä erityyppisten näytteiden analysointiin soveltuvat isotooppi­massa­spektrometrit. 

Laboratoriomestari toimii opetusta ja tutkimusta avustavissa tehtävissä bio- ja ympäristötieteiden laitoksella erityisesti ympäristön ja luonnonvarojen tutkimusalueisiin liittyvissä laboratoriotutkimuksissa tukien siten yliopiston strategian mukaisen nousevan alan kehittämistä. Laboratoriomestarin tehtävässä painottuvat ympäristöanalytiikan tutkimuksessa ja opetuksessa avustaminen ja laboratorioiden ja mittalaitteiden ylläpito ja käytön opastus sekä vaativat laitevastuut ja ympäristöanalytiikan laboratorion koordinointivastuu. Merkittävässä roolissa ovat ympäristöanalytiikkaan liittyvät analyysit sisältäen laitteistojen ylläpito- ja kalibrointitehtäviä.  Laboratoriomestari avustaa tarvittaessa myös tutkimusten koejärjestelyjen rakentamisessa sekä mittausmenetelmien kehittämisessä.

Laboratoriomestarilta edellytetään laborantin tai laboratorioanalyytikon (AMK) tai muuta soveltuvaa kemian/ympäristöalan tutkintoa sekä kokemusta vastaavista tehtävistä laitoksen keskeisillä tutkimusaloilla. Tehtävän menestyksellisen hoitamisen vaatimuksena on yhteistyö opiskelijoiden ja laitoksen muun henkilökunnan kanssa. Laboratoriomestarilta edellytetään oma-aloitteellisuutta sekä yleisesti hyvää organisointi- ja raportointikykyä, tulosten monipuolista käsittelytaitoa, motivoituneisuutta ja vastuullisuutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja monikulttuurisessa ympäristössä. Orgaanisen kemian osaaminen sekä analyyttinen että laitetekninen kokemus lasketaan myös eduksi.

Laboratoriomestarin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason MV06 (2 043,16 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: Professori Juha Karjalainen, juha.s.karjalainen@jyu.fi tai professori Mikko Mönkkönen, mikko.monkkonen@jyu.fi

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Hakemus ja motivaatiokirje

2) Ansioluettelo (cv)

Hakemus tulee jättää viimeistään 6.12.2017 sähköisellä hakulomakkeella.