Tutkijatohtori, liiketaloustiede

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan. 

Haettavana on

Tutkijatohtorin tehtävä, liiketaloustiede, ajalle 1.1.-31.12.2018.

Liikuntatieteiden koulutus ja tutkimus on keskitetty maassamme Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Liikuntaa ja terveyttä, niiden välisiä yhteyksiä sekä liikunnan ja terveyden edistämistä tarkastellaan monitieteisesti, päämääränä terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen elämänkulun eri vaiheissa. 

Tiedekunnan valtakunnallisiin tehtäviin kuuluu keskeisesti liikunnan- ja terveystiedon opettajankoulutus. Tiedekunnassa on liikuntatieteiden ja terveystieteiden koulutusalat. Tiedekunnassa on kolme tieteenalaryhmää: liikuntabiologia, liikunnan käyttäytymis-yhteiskuntatieteet ja terveystieteet. Tiedekunnassa toimii kolme tutkimuskeskusta: Neuromuscular Research Center, Gerontologian Tutkimuskeskus sekä Terveyden edistämisen tutkimuskeskus.  

Tutkijatohtori työskentelee Gerontologian tutkimuskeskuksessa Suomen Akatemian rahoittamissa "ikääntyvien yrittäjien eläkkeelle siirtymiseen” liittyvissä Entrpreneur- ja Optimal –hankkeissa. Tutkijatohtorin päätehtävinä on analysoida tutkimusaineistoja, haastatella yrittäjiä sekä kirjoittaa suomenkieliset loppuraportit ja osallistua tutkimustulosten raportointiin kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.  

Hakijalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien hallintaa.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2865,30 €/kk - 3340,77 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.  

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antaa: Akatemiatutkija Monika von Bonsdorff, 040 805 4616, monika.bonsdorff@jyu.fi

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1)      Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi). Ansioluetteloon pitää liittää myös kahden varttuneemman akateemisen suosittelijan yhteystiedot.

2)      Lyhyt hakemuskirje, sisältäen omat tutkimusintressit.

3)      Julkaisuluettelo. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 26.11.2017 sähköisellä hakulomakkeella.