Yliopistonlehtori, luonnonvarojen käytön kestävyys ja luonnonsuojelubiologia

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on haettavana

yliopistonlehtorin tehtävä, luonnonvarojen käytön kestävyys ja luonnonsuojelubiologia, 1.1.2018 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, enintään 5 vuoden ajaksi.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella koulutetaan tutkijoita ja asiantuntijoita biologisissa tieteissä ja ympäristötieteessä. Opetus perustuu korkeatasoiseen tutkimukseen. Nyt haettavana oleva tehtävä tukee laitoksen vahvuusalaa luonnonvarojen ja ympäristön tutkimuksessa. Vahvuusalalla tutkitaan ihmisen toiminnan vaikutusta luontoon ja luonnonvarojen käytön kestävyyttä sekä kehitetään keinoja vähentää ihmistoiminnan aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia.

Yliopistonlehtorin tehtävässä painottuvat luonnonvarojen käytön kestävyyteen ja luonnonsuojelubiologiaan liittyvät tutkimus- ja opetustehtävät sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen ja vallitseviin käsityksiin sekä päätöksentekoon vaikuttaminen. Lisäksi yliopistonlehtorin tehtävään kuuluu luonnonvarojen käytön kestävyyden teeman ympärille muodostuvan monitieteisen verkoston perustamiseen liittyviä koordinaatio- ja hallintotehtäviä.

Opetustehtäviin sisältyy luonnonsuojeluun ja luonnonsuojelubiologiaan sekä luonnonvarojen käytön kestävyyteen ja kestävään kehitykseen liittyviä perus-, aine- ja syventävän tason luentokursseja. Lisäksi opetukseen kuuluu muun muassa tieteelliseen kirjoittamiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviä kursseja. Opetuksen jatkuva kehittäminen sekä opetukseen ja muihin akateemisiin velvoitteisiin liittyvät hallintotehtävät ovat rutiininomainen osa yliopistonlehtorin arkea. Yliopistonlehtori ohjaa kandidaatti- ja maisteritutkielmia ja osallistuu tohtorikoulutettavien ja nuorten post-doc -tutkijoiden ohjaukseen.

Yliopistonlehtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä. 

Tehtävään valittavan odotetaan tekevän kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta, joka vahvistaa laitoksella tehtävää luonnonvarojen käytön kestävyyteen ja luonnonsuojelubiologiaan liittyvää tutkimusta. Tehtävään valittavalla on hyvät näytöt kyvystä tehdä ja julkaista tieteellistä tutkimusta, verkostoitua kansainvälisesti, hankkia rahoitusta ja opettaa. Näytöt tieteellisten ja muiden tapahtumien ja kokousten organisoimisesta sekä ammatillisesta osallistumisesta yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon katsotaan eduksi. Elinympäristöjen tilan ja biologisen monimuotoisuuden empiiriseen arviointiin, mittaamiseen ja seurantaan, spatiaaliseen maan- ja vesienkäytön monitavoitteiseen suunnitteluun ja priorisointiin sekä monitieteelliseen työskentelyyn liittyvä kokemus katsotaan eduksi.

Yliopistonlehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-7 (2 865,30 €/kk – 3 851,33 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Tiedustelut: professori Janne Kotiaho, janne.kotiaho@jyu.fi. 

Hakemukseen tulee liittää:

  1. Hakemus/motivaatiokirje
  2. Ansioluettelo (CV), joka sisältää sekä tieteelliset, opetukselliset että yhteiskunnalliset ansiot sekä kahden akateemisesti kokeneemman suosittelijan yhteystiedot. CV laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi
  3. Julkaisuluettelo, joka tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta, sekä dokumentaatio yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.11.2017 sähköisellä hakulomakkeella.