Tutkijatohtori, soveltava kielentutkimus

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan. 

Haettavana on

tutkijatohtorin tehtävä, soveltavan kielentutkimus, ajalle 1.1.2018 -31.12.2018.  

Tutkijatohtorin tehtävät sijoittuvat Soveltavan kielentutkimuksen keskukseen. Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan kuuluva Soveltavan kielentutkimuksen keskus (Solki) on tutkimuslaitos, joka on erikoistunut tarkastelemaan kielikoulutuksen tavoitteita, käytänteitä ja politiikkaa.

AllRead -hanke (The digital environment, GraphoLearn, for supporting reading skill development) käsittelee lukutaidon tukemista teknologisessa ympäristössä. Hankkeessa kehitetään edelleen ja tutkitaan Ekapeli/GraphoGame -peliin pohjautuvaa GraphoLearn -oppimispeliä lukutaidon tukemiseen yleisesti, mutta erityisesti heikoilla lukijoilla. Oppimispelin tehokkuutta tutkitaan hankkeessa 6-10-vuotiailla lapsilla. 

Tutkijatohtorin tehtävässä painottuvat oman alan tutkimustehtävät, mutta siihen voi sisältyä myös oman alan opetusta.

Tehtävään valittavalta vaaditaan hyvä tuntemus englannin opettamisesta ja oppimisesta vieraana kielenä.  AllRead-hankkeessa kehitetään englantia ensikielenään puhuville tarkoitetusta GraphoLearn-pelistä versio, joka sopii lapsille vieraan kielen opiskelun alkuvaiheessa (esim.  2-3-luokkalaisille). Tutkijatohtorin tehtäviin kuuluu esimerkiksi kehittää luku- ja kirjoitustaidon arviointitehtäviä ja taustatekijöiden kuten reseptiivisen sanaston arviointi- ja harjoittelutehtäviä.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.  

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2865,30 €/kk - 3340,77 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.  

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antaa professori Ulla Richardson, ulla.a.richardson@jyu.fi.

Hakemukseen liitettävät dokumentit:

1. vapaamuotoinen motivaatiokirje,       
2. ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi),
3. lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus  hakijan tieteellisestä ja pedagogisesta toiminnasta,
4. numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta,
5. tutkimus- ja julkaisusuunnitelma (enintään 3 sivua). 

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.11.2017 sähköisellä hakulomakkeella.