Tutkimusavustaja tai projektitutkija

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.
 
Haettavana on

tutkimusavustajan tai projektitutkijan tehtävä ajalle 1.3.2018 - 28.2.2019.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on vahva ihmistieteisiin keskittyvä toimija, jolla on keskeinen rooli inhimillisen toiminnan ja yhteiskunnallisten rakenteiden ymmärtämisessä ja kehittämisessä. Tiedekunta on omaleimainen, vahvasti profiloitunut yksikkö, jossa tehdään monitieteistä, kansainvälisesti arvostettua ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta. Tutkimus ja koulutus keskittyvät kulttuuriin, taiteisiin, traditioon, kieliin ja viestintään sekä yhteiskuntatieteisiin ja filosofiaan.

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos (ks. https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku) on edustamiensa tieteenalojen johtava koulutuksen ja tutkimuksen tuottaja. Laitoksen tutkimus tarttuu kulttuurin, taiteen ja musiikin näkökulmista ajankohtaisiin kehityskulkuihin: digitalisoitumiseen ja teknologisoitumiseen, monikulttuuristumiseen, yhteiskunnalliseen polarisoitumiseen ja juurettomuuteen. Tutkimuksessa pureudutaan tarkastelemaan ihmisten hyvinvointia, identiteettiä, kognitiota, kokemuksia, tunteita, affekteja sekä merkityksen muodostamisen prosesseja monitieteisesti musiikin ja taiteiden tutkimuksen sekä kriittisen kulttuurintutkimuksen välinein.

Tutkimusavustajan / projektitutkijan työ liittyy Euroopan tiedeneuvoston rahoittamaan hankkeeseen EUROHERIT, Legitimation of European cultural heritage and the dynamics of identity politics in the EU (https://www.jyu.fi/euroherit).Monitieteisessä ja tieteidenvälisessä EUROHERIT-hankkeessa tutkitaan eurooppalaisen kulttuuriperinnön tuottamista ja kulttuuriperintöpolitiikkaa Euroopan unionin kulttuuriperintöhankkeissa. 

Tutkimusavustajan / projektitutkijan tehtäviin kuuluu mm. haastatteluaineistojen litterointia, kuva- ja tekstiaineistojen järjestämistä ja käsittelyä ja avustavia tehtäviä tieteellisten tapahtumien järjestämisessä ja tutkimustekstien toimittamisessa

Tutkimusavustaja työskentelee hankkeessa tutkimusta avustavissa tehtävissä. Hänen tehtäviinsä voi sisällyttää myös oman pro gradu -tutkielman viimeistelyä.

Projektitutkijan tehtäviin voi  kuulua myös tutkimustehtäviä sekä niihin liittyviä muita tehtäviä.

Tehtävään voidaan valita joko opinnoissaan syventävien opintojen vaiheessa oleva opiskelija, jolloin tehtävänimike on tutkimusavustaja tai jo ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolloin tehtävänimike on projektitutkija. Tehtävään valitulta edellytetään järjestelmällisyyttä, omatoimisuutta, hyviä tutkimusvalmiuksia ja hyvää tietoteknistä osaamista.

Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tehtävään valitulta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tutkimusavustajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 1-2 (1 808,42 €/kk – 1985,85 €/kk) ja projektitutkijan tehtävien vaativuustason 3-4 (2 181,44 €/kk - 2 475,31 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Tiedustelut: hankkeen johtaja, akatemiatutkija Tuuli Lähdesmäki, puh. 040 8053839, s-posti: tuuli.lahdesmaki@jyu.fi.

Hakulomakkeeseen tulee liittää:

1. Vapaamuotoinen hakemus, joka sisältää selostuksen hakijan motivaatiosta työskennellä hankkeessa, opintojen etenemisestä, osaamisalueista, tietoteknisistä taidoista, kielitaidosta ja muista hakijan tehtävästä suoriutumiseen liittyvistä taidoista.

2. Ansioluettelo (CV) sellaisine liitteineen, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään sekä hakijan yhteystiedot.

3. Opintorekisteriote (vain tutkimusavustajan tehtävään).

 

Hakemus tulee jättää viimeistään 5.1.2018 sähköisellä hakulomakkeella.