Tohtorikoulutettava, yhteiskuntapolitiikka

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.


Haettavana on

tohtorikoulutettavan tehtävä, yhteiskuntapolitiikka, 1.2.2018 alkaen enintään neljän vuoden määräajaksi.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on vahva ihmistieteisiin keskittyvä toimija, jolla on keskeinen rooli inhimillisen toiminnan ja yhteiskunnallisten rakenteiden ymmärtämisessä ja kehittämisessä. Tiedekunta on omaleimainen, vahvasti profiloitunut yksikkö, jossa tehdään monitieteistä, kansainvälisesti arvostettua, tutkimukseen perustuvaa ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta. Tutkimus ja koulutus keskittyvät kulttuuriin, taiteisiin, traditioon, kieliin ja viestintään sekä yhteiskuntatieteisiin ja filosofiaan.

Tehtävä sijoittuu yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle, yhteiskuntapolitiikan oppiaineeseen. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkimuskärkiä ovat ”käsitemuutokset, poliittiset instituutiot ja osallistuminen”, ”sosiaalinen muutos ja kestävä kehitys” sekä ”muuttuva hyvinvointi, hyvinvoinnin politiikat ja palvelujärjestelmät”. Yhteiskuntapolitiikan oppiaineen painoaloja ovat sosiaali- ja työpolitiikka, kestävä kehitys, globaali sosiaalipolitiikka, sosiaalinen hoiva ja digitalisaation sosiaaliset vaikutukset. Hakijan odotetaan vahvistavan yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkimus- ja opetusprofiilia erityisesti yhteiskuntapolitiikan oppiaineen painoaloilla.

Tohtorikoulutettavan tehtävä sijoittuu Suomen Akatemian rahoittamaan Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikköön (CoE AgeCare), sen Uudet teknologiat, ikääntyminen ja hoiva -tutkimusryhmään. Tutkimusryhmän johtajana toimii akatemiatutkija Sakari Taipale.  

Tohtorikoulutettavan tehtävät painottuvat väitöskirjatutkimukseen, jatkokoulutukseen, avustaviin opetustehtäviin sekä niihin liittyviin muihin tehtäviin. Väitöskirjatutkimuksen tulee liittyä hoivatyön teknologisoitumiseen ja hoivatyön luonteen muutokseen sekä edistää osaltaan oppinaineen ja laitoksen painoalojen mukaista tutkimustoimintaa. Lisäksi tohtorikoulutettava osallistuu aktiivisesti koko tutkimusryhmän ja huippuyksikön yhteiseen toimintaan. Monipuolinen tilastomenetelmien hallinta ja kokemus kyselytutkimusten tekemisestä katsotaan eduksi.

Tohtorikoulutettavan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tohtorikoulutettavalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Tohtorikoulutettavalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja jatkotutkinnon opiskeluoikeus Jyväskylän yliopistoon. Mikäli hakijalla ei ole ennestään opiskeluoikeutta, sitä on haettava hakuajat huomioiden erillisellä hakemuksella asianomaisesta tiedekunnasta.

Tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 1 - 4 (1 808,42 €/kk – 2 475,31 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa tutkimusryhmän johtaja, akatemiatutkija Sakari Taipale, s-posti: sakari.taipale@jyu.fi, puh. +358 40 072 8852.

Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää seuraavat dokumentit suomen- tai englanninkielisinä:

1. Vapaamuotoinen hakemuskirje,

2. Ansioluettelo (CV) laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi),

3. Jatko-opintosuunnitelma (enintään 2 sivua),

4. Tutkimussuunnitelma (enintään 3 sivua),

5. Kahden suosittelijan nimet ja yhteystiedot

 

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.12.2017 sähköisellä hakulomakkeella.