Tutkimuskoordinaattori

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on

tutkimuskoordinaattorin tehtävä
 ajalle 1.2.2018 - 31.8.2021.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on vahva ihmistieteisiin keskittyvä toimija, jolla on keskeinen rooli inhimillisen toiminnan ja yhteiskunnallisten rakenteiden ymmärtämisessä ja kehittämisessä. Tiedekunta on omaleimainen, vahvasti profiloitunut yksikkö, jossa tehdään monitieteistä, kansainvälisesti arvostettua ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta. Tutkimus ja koulutus keskittyvät kulttuuriin, taiteisiin, traditioon, kieliin ja viestintään sekä yhteiskuntatieteisiin ja filosofiaan.

”Kriisit uudelleenmääriteltyinä: historiallinen jatkuvuus ja yhteiskunnallinen muutos" -profilointihanke yhdistää humanististen ja yhteiskuntatieteiden empiiriset ja metodiset vahvuudet monitieteiseksi kriisien, jatkuvuuksien ja muutoksien tutkimukseksi. Keskeinen tavoite on ymmärtää miten kriisit syntyvät, ja kuinka ne kehittyvät, miten ne on määritelty ja ymmärretty eri aikoina, ja miten ne suhteutuvat globaaleihin, kansallisiin ja paikallisiin fyysisiin ympäristöihin ja inhimilliseen toimintaan. Lisätietoa hankkeen kotisivulta www.jyu.fi/crises.

Tutkimuskoordinaattorin tehtävänä on koordinoida historian ja etnologian laitoksen, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen sekä yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen profilointialueella ”Kriisit uudelleenmääriteltyinä: historiallinen jatkuvuus ja yhteiskunnallinen muutos" tehtävää tutkimusta.

Tutkimuskoordinaattorin tehtävissä painottuvat tutkimustoiminnan koordinointi ja itsenäisen tutkimuksen tekeminen profilointihankkeessa. Tehtävään valitulta edellytetään hyvää organisointi- ja koordinointikykyä, kokemusta tutkimusyhteistyöstä, itsenäistä tutkimustyötä sekä profilointialueelle sijoittuvaa tieteellistä julkaisutoimintaa.

Lähtökohtana tehtävää täytettäessä on soveltuva tohtorin tutkinto. Tutkimuskoordinaattorin tehtävistä ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tutkimuskoordinaattorin tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tutkimuskoordinaattorilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Tutkimuskoordinaattorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5 - 7 (2 865,30 €/kk - 3 851,33 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat professori Mika Ojakangas, puh. 040 805 4177, s-posti: mika.ojakangas@jyu.fi, professori Jari Ojala, puh. 0400 247 387, s-posti: jari.ojala@jyu.fi ja professori Heikki Hanka, puh. 0400247417, s-posti: heikki.j.hanka@jyu.fi

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1. Vapaamuotoinen hakemuskirje.

2. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi).

3. Lyhyt (2-3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä toiminnasta.

4. Numeroitu julkaisuluettelo, joka tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta.

 

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.12.2017 sähköisellä hakulomakkeella.