2-4 tutkijatohtoria, soveltava kielentutkimus, viestinnän ja/tai median tutkimus

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.  

Haettavana on

2-4 tutkijatohtorin tehtävää, soveltava kielentutkimus, viestinnän ja/tai median tutkimus, 1.1.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan enintään neljän vuoden määräajaksi. 

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on vahva ihmistieteisiin keskittyvä toimija, jolla on keskeinen rooli inhimillisen toiminnan ja yhteiskunnallisten rakenteiden ymmärtämisessä ja kehittämisessä. Tiedekunta on omaleimainen, vahvasti profiloitunut yksikkö, jossa tehdään monitieteistä, kansainvälisesti arvostettua ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta. Tutkimus ja koulutus keskittyvät kulttuuriin, taiteisiin, traditioon, kieliin ja viestintään sekä yhteiskuntatieteisiin ja filosofiaan.

Tutkijatohtorin tehtävät sijoittuvat kieli- ja viestintätieteiden laitokseen.  Laitos tuottaa korkeatasoista tutkimusta ja tarjoaa laadukasta kieli- ja viestintätieteiden akateemista koulutusta. Laitoksessa tutkitaan kielenkäyttöä, kielen oppimista, vuorovaikutusta ja mediaa sekä näiden risteymiä verkottuneessa ja moninaistuvassa maailmassa. Painoalojamme yhdistää näkemys kielestä ja viestinnästä sosiaalisena toimintana muuttuvassa maailmassa. Monialaisella ja ajanmukaisella tutkimuksella vastataan nyky-yhteiskunnan haasteeseen ymmärtää ympäristömme monimuotoisia ja muuttuvia kieli- ja viestintämaisemia. Tutkijatohtorin tehtävä kytkeytyy Suomen Akatemian rahoittamaan Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen profilointialueeseen Applied Language Studies for the Changing Society (ks. https://www.jyu.fi/reclas/en).

Tutkijatohtorin odotetaan tekevän itsenäistä soveltavan kielentutkimuksen, viestinnän ja/tai median tutkimusta, jolla on yhtymäkohtia profilointialueen kieli muuttuvassa maailmassa –teemaan. Tutkijatohtorin tehtäviin kuuluu opinnäytteiden ohjausta ja opetusta. Tehtävänä on myös osallistua täydentävän ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimiseen.

Tutkijatohtorilta edellytetään tutkimusnäyttöjä soveltavan kielentutkimuksen, viestinnän ja/tai median tutkimuksesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös monipuolista teoreettista ja menetelmällistä osaamista.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Yhdessä tehtävässä vaaditaan erinomainen venäjän kielen taito ja kyky opettaa venäjän kielellä.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2865,30 €/kk - 3340,77 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.  

Tehtäviä täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antavat laitoksen johtaja Anne Pitkänen-Huhta, puh. 050 4285276, s-posti: anne.pitkanen-huhta@jyu.fi ja professori Mika Lähteenmäki, puh. 040 8053206 s-posti: mika.k.lahteenmaki@jyu.fi.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1. Vapaamuotoinen motivaatiokirje.       

2. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje www.tenk.fi).

3. Lyhyt kirjallinen selostus (2-3 sivua) hakijan tieteellisestä ja pedagogisesta toiminnasta.

4. Numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta.

5. Tutkimus- ja julkaisusuunnitelma (enintään 3 sivua).


Hakemus tulee jättää viimeistään 23.12.2017 sähköisellä hakulomakkeella.