Apulaisprofessori, yrittäjyys (tenure track)

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on apulaisprofessorin tehtävä (tenure track), yrittäjyys, 1.1.2019 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun (Jyväskylä University School of Business and Economics, JSBE) tehtävänä on harjoittaa kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta, sekä tarjota siihen perustuvaa korkealaatuista kauppatieteellistä tutkinto- ja johtamiskoulutusta. Edesautamme Jyväskylän yliopiston yhteiskunnallista vaikuttavuutta antamalla oman panoksemme yliopistolähtöisen yrittäjyyden sekä innovaatiotoiminnan edistämiseen.

Yrittäjyyden apulaisprofessorin tehtävänä on vastata yrittäjyyden tutkimuksesta ja koulutuksesta, jatko-opiskelijoiden ohjauksesta sekä osallistua tutkimus- ja koulutusyhteistyön kehittämiseen ja täydentävän tutkimusrahoituksen hankintaan JSBE:n strategian ja yrittäjyyden ryhmässä. Tehtävään valittavan henkilön tulee myös osallistua strategian ja yrittäjyyden ryhmän ja kauppakorkeakoulun hallinnollisiin tehtäviin ja työryhmiin.

Yrittäjyyden apulaisprofessorin tehtävää hoitavan henkilön odotetaan tekevän yrittäjyyden tutkimusta yrittäjyyden alalla liittyen esimerkiksi perheyrittäjyyteen, yrittäjyyskasvatukseen, yritystoiminnan kehittämiseen ja kasvuyrittäjyyteen, yritysten kansainvälistymiseen, vastuulliseen yrittäjyyteen tai yritysten innovaatiotoimintaan.

Tehtävän täytössä painotetaan sekä tieteellisiä näyttöjä yrittäjyyden tutkimuksessa että kokemusta yrittäjyyden koulutuksesta ja käytännön edistämisestä. Hakijalla tulee olla näyttöä kyvystään julkaista tutkimustuloksia yrittäjyyden parhaissa kansainvälisissä tieteellisissä journaaleissa. Lisäansioksi katsotaan tutkimusnäytöt, joissa yrittäjyyden tutkimus yhdistyy strategiatutkimukseen ja/tai johonkin JSBE:n kolmesta painoalasta (vastuullinen liiketoiminta, digitaalinen liiketoiminta ja talous sekä politiikkarelevantti taloustiede). Hakijoilta odotetaan myös näyttöjä ulkopuolisen rahoituksen hankkimisesta, kansainvälisistä tutkimusverkostoista ja ansiokkaasta yliopistotason opetus- ja ohjaustyöstä. Hakijoilta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma, josta ilmenee tarkemmin tehtävät, kelpoisuusvaatimukset ja hakemuksen liitteet.  Linkki: https://www.jyu.fi/en/workwithus/appointment-procedure.

Tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi apulaisprofessorina (tenure track), (ks. professorin vakinaistamispolku https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tyopaikat/vakinaistamispolku). Erityisen ansioitunut ja kiistatta kelpoinen henkilö voidaan poikkeuksellisesti ottaa suoraan professorin tehtävään edellyttäen, että tehtävään ei ole saatavissa pätevämpää ja sopivampaa henkilöä. Apulaisprofessorin määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus professorin tehtävään kutsumenettelyä käyttäen. Arviointimenettelyssä noudatetaan samoja asiantuntijamenettelyä koskevia menettelytapoja kuin professorin tehtävää täytettäessä.

Apulaisprofessorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 7 (3851,33 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: professori Hanna-Leena.Pesonen@jyu.fi

Hakemusasiakirjat tulee laatia englanniksi. Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää pdf-tiedostona:

1) Ansioluettelo (CV) tai englanninkielinen kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan, tutkimustyön johtamiseen, tutkimusrahoituksen hankkimiseen ja kansainväliseen toimintaan liittyvistä ansioista, opetusansioista ja muista ansioista, joilla hän haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään (www.tenk.fi)

2) suunnitelma tutkimuksen kehittämisestä, enintään 2 sivua

3) numeroitu luettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta

4) enintään 10 pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti (yhtenä pdf-tiedostona).

Hakemus tulee jättää viimeistään 29.3.2018 sähköisellä hakulomakkeella.