Erityisopettajana toimiva lehtori

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

 

Kasvatustieteiden tiedekunnassa, Normaalikoulussa on haettavana

Erityisopettajana toimivan lehtorin tehtävä ajalle 8.1.2018–31.5.2018 tai sopimuksen mukaan.

Kasvatustieteiden tiedekuntaan kuuluvan Normaalikoulun tehtävänä on järjestää perusopetusta, lukiokoulutusta ja ohjattua opetusharjoittelua opettajaopiskelijoille. Normaalikoulun tavoitteena on opettajankoulutusta palvelevan toiminnan korkea taso ja läheinen vuorovaikutus yliopiston eri tiedekuntien ja laitoksien kanssa. Normaalikoulu huolehtii opetussuunnitelmatyön ja opetuksen laadusta, kehittää monipuolista ohjattua opetusharjoittelua ja opetusteknologian pedagogista käyttöä. Normaalikoulu toteuttaa kokeilu-, kehittämis- ja tutkimusyhteistyötä yliopiston eri tiedekuntien ja laitosten kanssa ja on jatkuvasti käytettävissä yliopiston opiskelijoiden opinnäytetöiden tutkimuskenttänä.

Normaalikoulussa on henkilöstöä noin 100, oppilaita noin 1000 ja opetusharjoittelijoita vuosittain noin 800.

Erityisopettajana toimivan lehtorin tehtävässä painottuvat opetus perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 ja ohjatun opetusharjoittelun ohjaustehtävät. Tehtävään kuuluu kehittämis- ja kokeilutehtäviä. Lehtorin tehtäviin kuuluvat lisäksi Normaalikoulun johtosäännön määräämät tehtävät. Lehtorin tulee sitoutua perusopetukseen, oppilashuoltoon, opettajankoulutukseen ja opettajankoulutuksesta vastaavien tahojen väliseen yhteistyöhön.

Lehtorin tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista määrätään Normaalikoulun johtosäännössä.

Tehtävään valittavalta edellytetään kokemusta ensisijaisesti perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 erityisopetuksesta ja/tai opettajankoulutuksesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää, että lehtorilla on hyvät ja monipuoliset valmiudet opetuksen kehittämiseen. Eduksi katsotaan oman ammattitaidon kehittämisnäytöt sekä opetuksen, oppimisen ja ohjatun harjoittelun kokeilu-, kehittämis-, tutkimus- ja täydennyskouluttajanäytöt. Lisäksi eduksi katsotaan opetusteknologian pedagogisen käytön osaaminen ja kehittämiskokemus.

Koulun opetuskieli on suomi.

Lehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen harjoittelukoulujen opettajien palkkausjärjestelmän tehtävien vaativuustasojen 4–5 (2 830,23 €/kk – 3 175,40 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Ennen tehtävään ottamista on henkilön toimitettava nähtäväksi itseään koskeva, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain L 504/2002 tarkoittama rikosrekisteriote, mikäli palvelussuhde ei ole jatkunut katkeamattomana L504/2002 tarkoittamalla tavalla.

Tehtävää täytettäessä käytetään kahden kuukauden koeaikaa. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Tiedustelut: Johtava rehtori Pekka Ruuskanen, puh. 040 558 5314.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Hakemus

2) Ansioluettelo (CV)

3) Tutkintotodistukset

4) Muut kelpoisuutta osoittavat todistukset.

Hakemus tulee jättää viimeistään 19.12.2017 sähköisellä hakulomakkeella.