Yliopistonlehtori, akvaattinen ympäristötiede

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on

yliopistonlehtorin tehtävä, akvaattinen ympäristötiede, 1.8.2018 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, toistaiseksi.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella koulutetaan tutkijoita ja asiantuntijoita biotieteissä ja ympäristötieteessä. Laitoksen vahvuusalueita ovat luonnonvarojen ja ympäristön tutkimus, evoluutiontutkimus ja biologiset nanotieteet. Luonnonvarojen ja ympäristön laajalla tutkimusalalla keskitytään tutkimaan ihmisen toiminnan vaikutusta luontoon ja luonnonvarojen käytön kestävyyttä sekä kehitetään keinoja vähentää ihmistoiminnan aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia. Tutkimuksessa yhdistyvät maa- ja vesiekosysteemitutkimus sekä luonnonvarojen käytön suunnittelu ja kestävyys.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on opettaa ja toteuttaa kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta aihealueilla, jossa yhdistyvät maa- ja vesiekosysteemit sekä luonnonvarojen käytön suunnittelu ja kestävyys erityisesti järvien ja niiden valuma-alueiden muodostamissa kokonaisuuksissa. Tehtävään valittavan odotetaan tekevän tutkimusta sekä vahvistavan kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä alalla, joka strategisesti täydentää ja laajentaa laitoksen nykyisiä tutkimusintressejä, kuten ympäristövaikutusten ja riskien arviointi, ekosysteemitutkimus, pitkän aikavälin ekologinen tutkimus tai luonnonsuojelubiologia ja luonnonvarojen hallinta.

Opetustehtäviin sisältyy luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelman perus-, aine- ja syventävän tason luento- ja kenttäkursseja, opetuksen kehittämistä sekä koulutusohjelmiin liittyviä hallinnollisia tehtäviä. Yliopistonlehtori ohjaa kandidaatti- ja maisteritutkielmia ja osallistuu tohtorikoulutettavien ja nuorten post-doc -tutkijoiden ohjaukseen. Tehtävään kuuluu myös opetusta kansainvälisessä maisteriohjelmassa.

Yliopistonlehtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa.  Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä. 

Tehtävään valittavalta edellytetään hyviä näyttöjä ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisesta ja tohtorikoulutettavien ohjauksesta. Yliopistonlehtorilta edellytetään tohtorintutkintoa soveltuvalta alalta ja post doc -kokemusta, johon liittyy erinomaiset näytöt tutkimukseen perustuvasta opetuksesta, tieteellisestä tutkimuksesta ja tutkimuksen ohjauksesta.

Yliopistonlehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-7 (2 865,30 €/kk - 3 851,33 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa: Professori Juha Karjalainen, sähköposti juha.s.karjalainen@jyu.fi, puh. 040 513 4865.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

  1. Hakemus/motivaatiokirje
  2. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)
  3. Lyhyt (1-2 sivua) tutkimussuunnitelma
  4. Julkaisuluettelo, joka tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta
  5. Enintään viisi (5) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti
  6. Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio)
  7. Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus tutkimustyöstä ja tieteellisistä ansioista

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.1.2018 sähköisellä hakulomakkeella.