Yliopistonlehtori, matematiikka

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on

yliopistonlehtorin tehtävä, matematiikka, 1.8.2018 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, toistaiseksi.

Matematiikan ja tilastotieteen laitos on kahden tieteenalan tutkimus- ja koulutusyksikkö. Matematiikan tutkimuksen pääalat ovat matemaattinen analyysi, geometria, stokastiikka ja inversio-ongelmien matematiikka. Matemaattisen analyysin ja geometrian tutkimusryhmät tutkivat geometrista analyysiä ja epälineaarisia osittaisdifferentiaaliyhtälöitä sekä metristen ryhmien geometriaa. Stokastiikan keskeisenä tutkimuskohteena on  stokastinen analyysi. Inversio-ongelmien tutkimusryhmän  tutkimuskohteita ovat osittaisdifferentiaaliyhtälöiden ja geometrian inversio-ongelmat. Tutkimuksella on sovelluksia lääketieteellisissä ja teollisissa kuvantamismenetelmissä. Tilastotieteessä tutkimusalueita ovat spatiaalinen tilastotiede, aikasarja-analyysi, kustannustehokkuus kokeellisessa ja havainnoivassa tutkimuksessa, parametrittomat ja robustit monimuuttujamenetelmät sekä biometria ja ympäristötilastotiede.  Laitoksella toimii  kahden Suomen Akatemian nimeämän tutkimuksen huippuyksikön, Inversio-ongelmien huippuksikön (v. 2012-2025) sekä Analyysin ja dynamiikan tutkimuksen huippuyksikön (v. 2008-2019), tutkimusryhmät.

Yliopistonlehtorin tehtävässä painottuvat opetus- ja ohjaustehtävät sekä oman alan tutkimustehtävät. Tehtäviin kuuluu myös opetuksen kehittäminen sekä tutkimusrahoituksen hankinta.

Yliopistonlehtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä. 

Matematiikan yliopistonlehtorilta edellytetään monipuolista perehtyneisyyttä matematiikan tieteenalaan sekä näyttöjä korkeatasoisesta tieteellisestä tutkimuksesta. Lisäksi tehtävään valittavalta odotetaan kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä. Menestys tutkimusrahoitushauissa katsotaan eduksi. Tehtävään haetaan ensisijaisesti henkilöä, jonka tutkimusintressit kohdistuvat Inversio-ongelmien huippuksikön tai Analyysin ja dynamiikan tutkimuksen huippuyksikön tutkimusalaan.

Yliopistonlehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-7 (2 865,30 €/kk - 3 851,33 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa: Matematiikan ja tilastotieteiden laitoksen johtaja, professori Tero Kilpeläinen, sähköposti tero.kilpelainen@jyu.fi , puh. +358 40 805 3432.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää englanninkielisinä:

  1. Hakemus/motivaatiokirje
  2. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli huomioiden (kts. TENK:n ohje)
  3. Julkaisuluettelo, joka tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta. Julkaisuista mainitaan täydellinen kirjallisuusviite
  4. Enintään viisi (5) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti
  5. Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio)
  6. Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus tutkimustyöstä ja tieteellisistä ansioista sekä hankitusta tutkimusrahoituksesta

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.1.2018 sähköisellä hakulomakkeella.