Yliopistonopettaja, matematiikka

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on
yliopistonopettajan tehtävä, matematiikka, 1.8.2018 alkaen toistaiseksi.

Matematiikan ja tilastotieteen laitos on kahden tieteenalan tutkimus- ja koulutusyksikkö. Matematiikan tutkimuksen pääalat ovat matemaattinen analyysi, geometria, stokastiikka ja inversio-ongelmien matematiikka. Matemaattisen analyysin ja geometrian tutkimusryhmät tutkivat geometrista analyysiä ja epälineaarisia osittaisdifferentiaaliyhtälöitä sekä metristen ryhmien geometriaa. Stokastiikan keskeisenä tutkimuskohteena on stokastinen analyysi. Inversio-ongelmien tutkimusryhmän tutkimuskohteita ovat osittaisdifferentiaaliyhtälöiden ja geometrian inversio-ongelmat. Tutkimuksella on sovelluksia lääketieteellisissä ja teollisissa kuvantamismenetelmissä. Tilastotieteessä tutkimusalueita ovat spatiaalinen tilastotiede, aikasarja-analyysi, kustannustehokkuus kokeellisessa ja havainnoivassa tutkimuksessa, parametrittomat ja robustit monimuuttujamenetelmät sekä biometria ja ympäristötilastotiede.  Laitoksella toimii kahden Suomen Akatemian nimeämän tutkimuksen huippuyksikön, Inversio-ongelmien huippuyksikön (v. 2012-2025) sekä Analyysin ja dynamiikan tutkimuksen huippuyksikön (v. 2008-2019), tutkimusryhmät.

Matematiikan yliopistonopettajan tehtävät ovat pääasiassa opetuspainotteisia, matematiikan aineopintotasoisen opetuksen toteuttamista luennoinnin, pienryhmäopetuksen ja -ohjauksen sekä opinnäytetöiden ohjauksen avulla.  Yliopistonopettajat toimivat matematiikan opetuksen kehittämisprojektin suunnittelijoina ja toteuttajina.

Yliopistonopettajan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopistonopettajan tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Yliopistossa annettava opetus perustuu tutkimukseen, joten tutkimusansiot ja -aktiivisuus luetaan hakijalle eduksi ja mahdollisten tutkimusintressien odotetaan kohdistuvan laitoksen tutkimusprofiiliin soveltuville matematiikan aloille.

Yliopistonopettajan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 4-5 (2475,31 €/kk - 2865,30 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: Matematiikan ja tilastotieteiden laitoksen johtaja, professori Tero Kilpeläinen, sähköposti tero.kilpelainen@jyu.fi , puh. +358 40 805 3432.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje)

2) Numeroitu luettelo hakijan tieteellisistä ja muista julkaisuista.

3) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus tutkimustyöstä ja tieteellisistä ansioista sekä tutkimusintresseistä.

4) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio)

Hakemus tulee jättää viimeistään 28.2.2018 sähköisellä hakulomakkeella.