Tutkijatohtori, filosofia

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on  

tutkijatohtorin tehtävä, filosofia, ajalle 1.2.2018 - 31.8.2021 tai sopimuksen mukaan.

Tutkijatohtorin tehtävä sijoittuu yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle. Laitoksen oppiaineita ovat sosiologia, yhteiskuntapolitiikka, sukupuolentutkimus, sosiaalityö, valtio-oppi ja filosofia. Näiden lisäksi eri pääaineiden tutkintoja suoritetaan kansainvälisen kehitystyön, kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden ja kulttuuripolitiikan maisteriohjelmissa.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkimuskärkiä ovat

  1. Käsitemuutokset, poliittiset instituutiot ja osallistuminen
  2. Sosiaalinen muutos ja kestävä kehitys
  3. Muuttuva hyvinvointi, hyvinvoinnin politiikat ja palvelujärjestelmät

Tutkijatohtorin tehtävä liittyy Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoittamaan Consolidator Grant -hankkeeseen Epistemic Transitions in Islamic Philosophy, Theology and Science (ETI) filosofian oppiaineeseen. Hankkeen johtajana toimii YTT Jari Kaukua.

Tutkijatohtorin tehtävissä painottuvat jälkiklassisen islamilaisen filosofian, teologian (kalām) ja tieteen historian tutkimus. Projektin keskeisen mielenkiinnon kohteena ovat epistemologiaa ja tieteenteoriaa käsittelevät keskustelut. Tutkijatohtori osallistuu aktiivisesti tutkimusryhmän yhteiseen toimintaan (seminaarit, workshopit, kokoukset, toimitustyö). Eduksi katsotaan niin islamilaisen filosofian ja teologian kuin tieteen historiaan liittyvät tutkimussuunnitelmat.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston
johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa
. ETI-projektin työkielenä on englanti, joten tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tutkimustehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää klassisen arabian taitoa. Eduksi katsotaan persian ja/tai osmaninturkin osaaminen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden suomen kielen kielitaitovaatimuksista. Ulkomaisen henkilökunnan osalta edellytetään pääsääntöisesti vähintään kehittyvää suomen kielen perustaitoa kolmen vuoden sisällä työsuhteen alkamisesta.

Hakijoita arvioitaessa painotetaan tutkimussuunnitelman soveltuvuutta, aiempaa tutkimuskokemusta sekä suosittelijoiden lausuntoja.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2 865,30 €/kk - 3 340,77 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa hankkeen johtaja, YTT Jari Kaukua, sähköposti: jari.kaukua@jyu.fi, puh. +358 40 805 4147.

Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää seuraavat dokumentit englanninkielisinä:

1) Vapaamuotoinen hakemuskirje.

2) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä sekä mahdollisimman tarkasti tutkijan ansioluettelomallia (ks. TENK:n ohje
http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli).

3) Numeroitu julkaisuluettelo hakijan tieteellisistä ja muista julkaisuista SuomenAkatemian mallin mukaan (http://www.aka.fi/julkaisuluettelo/).

4) Lyhyt (2-5 sivua) selvitys hakijan tutkimustoiminnasta ja tutkimussuunnitelma.

5) Kirjoitusnäyte (esim. artikkeli, väitöskirjan luku).

6) Kahden suosittelijan nimet ja yhteystiedot.


Hakemus tulee jättää viimeistään 4.2.2018 sähköisellä hakulomakkeella.