Tutkijatohtori, fysiikka

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Fysiikan laitoksella matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana
tutkijatohtorin tehtävä 1.3.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan, kahden vuoden määräajaksi.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan fysiikan laitos kouluttaa fyysikoita, jotka sijoittuvat asiantuntijoina, opettajina ja tutkijoina elinkeinoelämän sekä opetus- ja tutkimustyön eri alueille. Fysiikan laitoksen tutkimuksen pääalat ovat subatomaarinen fysiikka ja materiaalifysiikka. Subatomaarisen fysiikan tutkimus koostuu hiukkasfysiikan, kosmologian, ydinfysiikan ja kiihdytinpohjaisen materiaalifysiikan tutkimuksesta. Hiukkasfysiikan tutkimusalueita ovat ultrarelativististen raskasionitörmäysten fysiikka, kvanttiväridynamiikka ja neutriinofysiikka. Kosmologian tutkimuskohteita ovat pimeä aine ja energia, kosminen inflaatio ja epätasapainoilmiöiden kenttäteoria. Ydinfysiikan alalla tutkimusta tehdään laitoksen kiihdytinlaboratoriossa kohteina ydinrakenteen, erityisesti eksoottisten ytimien tutkimus ja ydinastrofysiikka. Teoreettisen ydinfysiikan tutkimuskohteita ovat ydinmallit ja niiden soveltaminen eksoottisten ytimien rakenteen, kaksoisbeetahajoamisen ja pimeän aineen tutkimuksessa. Ydinfysiikan tutkimuksen ohella kiihdytinlaboratoriossa suoritetaan materiaalitutkimusta ja materiaalien karakterisointia ionisuihkujen avulla ja tutkitaan ionilähdefysiikkaa. Lisäksi ydin-, kiihdytin- ja materiaalifysiikan menetelmiä sovelletaan elektroniikan säteilyvaurioiden tutkimukseen ja kiihdyttimiä ja niiden oheislaitteita hyödynnetään kaupalliseen toimintaan. Fysiikan laitos on vahvasti mukana CERNin ISOLDE ja ALICE kokeissa sekä FAIR projektissa saksan GSI:ssä.

Tutkijatohtori työskentelee ydinspektroskopian ryhmässä. Ydinspektroskopian ryhmä tutkii pääasiassa hyvin neutronivajaita ytimiä ja raskaita elementtejä. Näihin tutkimuksiin ryhmä käyttää kolmasosan Jyväskylän kiihdytinlaboratorion tarjoamasta vuotuisesta suihkuajasta. Tästä suurin osa on osoitettu neutronivajaiden eksoottisien ytimien ja yliraskaiden ytimien tutkimiseen. 

Tutkijatohtorin odotetaan ottavan merkittävä rooli kokeiden valmisteluissa ja toteutuksissa. Kokeet tullaan pääasiassa tekemään äskettäin valmistuneella massaerottelijalla MARA:lla. MARA:aan tullaan liittämään germanium- ja pii-ilmaisinjärjestelmiä, jotka mahdollistavat suihkun aikaisen ja viivästetyn spektroskopian protonirikkaille ytimille keskittyen N=Z ytimien fysiikkaan. Edelleen nk. matalan energian haara (LEB) tullaan kytkemään MARA:aan. Fuusiohöyrytysreaktiotuotteet erotellaan ensin MARA:lla ja ohjataan sen jälkeen jalokaasulla täytettyyn kammioon, johon tuotteet pysäytetään. Tämän jälkeen tuotteille on mahdollista tehdä laserspektroskopiaa ja massamittauksia. Valitulta odotetaan aktiivista panosta MARA:lla suoritettavaan fysiikkaohjelmaan. 

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tutkijatohtorilta edellytetään hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Hakijalta edellytetään tohtorintutkintoa kokeellisen ydinfysiikan alalta. Kokemus ydinspektroskopiassa yleisesti käytettävien ilmaisimien (mm. Ge- ja Si-ilmaisimet) käsittelystä ja käytöstä katsotaan eduksi.  Myös kokemus monimutkaisten aineistojen analyysistä ja ohjelmointikielien kuten Java, C++, Python jne. tuntemus katsotaan eduksi. Hakijalta odotetaan matkustusvalmiutta.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 (2865,30 €/kk - 3340,77 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: paul.greenlees@jyu.fi, tel: +358 40 805 4069 tai juha.uusitalo@jyu.fi, tel: +358 40 805 4115 

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1)      Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi).

2)      Hakemuskirje

3)      Julkaisuluettelo

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.1.2018 sähköisellä hakulomakkeella.