Apulaisprofessori (tenure track) tai professori, suomalainen viittomakieli

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. 

Haettavana on kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa

apulaisprofessorin (tenure track) tai professorin tehtävä, suomalainen viittomakieli, 1.9.2018 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, apulaisprofessorin tehtävässä viiden vuoden määräajaksi tai professorin tehtävässä toistaiseksi. 

Apulaisprofessorin tai professorin tehtävä sijoittuu kieli- ja viestintätieteiden laitokseen suomalaisen viittomakielen oppiaineeseen. 

Tehtävä tukee Jyväskylän yliopiston painoalaa Kielet, kulttuuri ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa ja Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -profilointihanketta. 

Apulaisprofessorin tai professorin tehtävänä on edistää suomalaisen viittomakielen tutkimusta, osallistua tutkimuksen suunnitteluun Kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa, antaa perus‐ ja jatkokoulutukseen kuuluvaa opetusta ja ohjausta, toteuttaa aktiivisesti kansainvälistä tutkimus‐ ja julkaisutoimintaa, käynnistää ja johtaa tutkimushankkeita, hankkia tutkimusrahoitusta ja toimia aktiivisesti sekä kansallisissa että kansainvälisissä verkostoissa. Viittomakielen keskuksen valtakunnallisen erityistehtävän vuoksi apulaisprofessorin tai professorin tehtävän hoidossa on keskeistä myös yhteiskunnallinen vuorovaikutus, suomalaisen kuurojen yhteisön tuntemus ja yhteydenpito keskeisimpiin valtakunnallisiin sidosryhmiin. 

Tehtävän täyttämistä varten on laadittu kirjallinen suunnitelma https://www.jyu.fi/en/workwithus/appointment-procedure, josta ilmenee tarkemmin tehtävät ja kelpoisuusvaatimukset. Kelpoisuusvaatimusten on täytyttävä hakuajan päättymiseen mennessä. Suomalaisen viittomakielen apulaisprofessorin tai professorin tehtävässä pääasiallisina opetuskielinä ovat suomalainen viittomakieli ja suomi. Tehtävän hoito edellyttää erinomaista suomalaisen viittomakielen taitoa, ja eduksi katsotaan kyky antaa opetusta englannin kielellä. Ulkomaisen henkilökunnan osalta edellytetään pääsääntöisesti vähintään kehittyvää suomen kielen perustaitoa kolmen vuoden sisällä työsuhteen alkamisesta. 

Arvioinnissa painotetaan hakijan tieteellisiä ja opetuksellisia ansioita suomalaisen viittomakielen alalla. Eduksi katsotaan myös menestyminen täydentävän rahoituksen hankinnassa, opinnäytteiden ohjaamisessa sekä hallinnollinen kokemus. Arvioinnissa painotetaan vahvaa kansainvälistä tutkimusprofiilia sekä opetus‐ ja ohjauskokemusta. Lisäksi ansioita arvioitaessa otetaan huomioon hakijan johtamis- ja vuorovaikutustaidot sekä aktiivisuus tiedeyhteisön toiminnassa. 

Apulaisprofessorin tehtävä täytetään viiden vuoden määräajaksi (tenure track), (ks. professorin vakinaistamispolku). Erityisen ansioitunut ja kiistatta kelpoinen henkilö voidaan poikkeuksellisesti ottaa suoraan professorin tehtävään edellyttäen, että tehtävään ei ole saatavissa pätevämpää ja sopivampaa henkilöä. Tarkoituksena on, että määräaikaisen tehtävän aikana apulaisprofessorina toimiva ansioituu professorin tehtävään. Apulaisprofessorin määräaikaiseen tehtävään valitun henkilön kohdalla käynnistetään ennen määräaikaisuuden päättymistä arviointimenettely, jossa arvioidaan työntekijän ansioituneisuus professorin tehtävään kutsumenettelyä käyttäen. Arviointimenettelyssä noudatetaan samoja asiantuntijamenettelyä koskevia menettelytapoja kuin professorin tehtävää täytettäessä.

Apulaisprofessorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 7 (3 851,33 €/kk), professorin tehtävässä vaativuustasojen 8-11 (4 656,16-6 860,10), mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Apulaisprofessorin tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Lisätietoja antavat professori Mika Lähteenmäki s-posti: mika.k.lahteenmaki@jyu.fi, puh. +358 40 8053206 tai professori Hannele Dufva, s-posti: hannele.t.m.dufva@jyu.fi, puh. +358 40 8053181

Sähköiseen hakujärjestelmään tulee liittää seuraavat dokumentit englanninkielisinä:

  1. Hakemus,
  2. Ansioluettelo (CV) laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli),
  3. Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä tutkimuksesta, tieteelliseen toimintaan ja tutkimustyön johtamiseen liittyvistä ansioista mukaan luettuna selvitys täydentävän rahoituksen hankkimisesta sekä vastuista tällaisella rahoituksessa toteutetuista tutkimushankkeista,
  4. Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (ks. opetusportfolio: https://www.jyu.fi/hytk/fi/henkilostolle/tiedekunnan-hallinto/opetusnayte-ja-opetusportfolio/opetusportfolion-ohje.pdf,  
  5. Lyhyt (2–3 sivua) kirjallinen selostus hakijan kansainvälisestä toiminnasta ja toiminnasta yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen alueella,
  6. Lyhyt (2–3 sivua) selvitys siitä, miten hakija aikoo kehittää suomalaisen viittomakielen alaan kuuluvaa tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta,
  7. Suomen Akatemian ohjeistuksen mukaisesti laadittu luettelo kaikista niistä tieteellisistä tai muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään (ks. http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakemuksen-liitteet/julkaisuluettelo/),
  8. Enintään 10 julkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.4.2018 sähköisellä hakulomakkeella.