2 yliopistonlehtorin tehtävää, varhaiskasvatustiede

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus saialkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä.Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on
2 yliopistonlehtorin tehtävää, varhaiskasvatustiede, 1.8.2018 alkaen. Toinen tehtävistä on vakinainen ja toinen määräaikainen 31.7.2020 asti.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on vahvoilta juurilta ponnistava ja rohkeasti parempaa tulevaisuutta rakentava tutkimus- ja koulutusyksikkö. Tiedekunnassa tehdään korkeatasoista ja kansainvälisesti tunnettua tutkimusta. Oppimisen ja opetuksen tutkimuksessa ja kehittämisessä, opettajankoulutuksessa sekä terapiakoulutuksessa tiedekunta on maan kärkitoimijoita.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan kuuluu kolme laitosta, kasvatustieteiden laitos, opettajankoulutuslaitos ja psykologian laitos sekä perusopetusta ja lukiokoulutusta järjestävä harjoittelukoulu (Normaalikoulu). Tiedekunnassa on 30 professuuria. Henkilökunnan kokonaismäärä on noin 350, josta normaalikoulun osuus on noin 100 henkilöä.

Yliopistonlehtorin tehtävässä painottuvat varhaiskasvatustieteen opetus- ja tutkimustehtävät sekä niihin liittyvät muut tehtävät. Tehtäviin kuuluu myös ohjatun harjoittelun ja opinnäytetöiden ohjausta. Lisäksi tehtäviin sisältyy tiedekunnan sekä varhaiskasvatuksen tutkimuksen painoaloille kohdentuva tieteellinen tutkimustyö ja tutkimusperustainen pedagoginen kehittämistyö sekä osallistuminen kansainväliseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Yliopistonlehtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Vakinaisessa tehtävässä edellytetään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogista asiantuntemusta ja tieteellistä tutkimustyötä painottuen lapsuudentutkimukseen, eduksi katsotaan perehtyneisyys kulttuuriseen monimuotoisuuteen ja eduksi voidaan katsoa lastentarhanopettajan kelpoisuus. Määräaikaisessa tehtävässä edellytetään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogista asiantuntemusta ja tieteellistä tutkimustyötä, eduksi katsotaan perehtyneisyys lasten oppimiseen ja määrällisten tutkimusmenetelmien osaaminen sekä eduksi voidaan katsoa lastentarhanopettajan kelpoisuus.

Yliopistonlehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-7 (2 865,30 €/kk - 3 851,33 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa: Kasvatustieteiden laitoksen johtaja Leena Halttunen, leena.halttunen@jyu.fi

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)
2) Julkaisuluettelo, joka tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta.
3) Enintään viisi (5) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti (yhtenä pdf-tiedostona)
4) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio)
5) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus tutkimustyöstä ja tieteellisistä ansioista.

Hakemus tulee jättää viimeistään 4.3.2018 sähköisellä hakulomakkeella.